Új jelszó kérése

Alkotmányjog

Fő kategória >Egyéb >Alkotmányjog

Sorrend:


LIBER AMICORUM JÁNOS MARTONYI
A könyv, amit a Tisztelt Olvasó a kezében tart egy Liber Amicorum Prof. Dr. Martonyi János tiszteletére. A liber amicorum egyetemi körökben elterjedt tisztelgési forma, amelyben a közeli kollégák, munkatársak és sokszor volt doktoranduszok/doktorandák tisztelegnek egy közmegbecsülésnek örvendő és az aktív oktatói pályájának csúcsára ért kolléga, mester előtt. Magyarul ünnepi kötetnek nevezzük az ünneplés és a visszatekintés ezen formáját, amit rendszerint az ünnepelt professzor 70. születésnapján nyújtanak át a pályatársak és a felkéréssel megtisztelt kollégák, tanítványok.A kötetben szereplő tanulmányok tartalmukat tekintve szervesen kapcsolódnak Martonyi Professzor munkásságához, visszatükrözik tudományos pályáját, és felsejlenek bennük az életpálya eredményeit elismerő baráti tisztelet és szeretet hangjai is (tabula gratulatoria).A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara iskolaalapító Professzora előtt tiszteleg e kötettel. Martonyi Professzor, a Szegedi Tudományegyetem Nemzetközi Magánjogi Tanszékének alapítója, első tanszékvezetője, elévülhetetlen érdemeket szerzett Karunkon a nemzetközi magánjog, illetve a nemzetközi gazdasági jog magas szintű művelésében és oktatásában. Tudományos munkássága iskolateremtő, szakmai véleménye évtizedek óta meghatározó.Martonyi Professzor Úr élete és szakmai munkája a kezdetektől összefonódik a Szegedi Tudományegyetemmel. Az Egyetemnek akkor még otthont adó Kolozsvárott született, ahol édesapja az egyetem professzoraként oktatott. A későbbiekben az akkor már Szegedre költözött egyetemen végezte jogi tanulmányait, majd – szerteágazó nemzetközi tevékenysége mellett – ugyancsak ide koncentrálódott iskolateremtő munkássága: 1996-ban megalapította a Szegedi Tudományegyetem Nemzetközi Magánjogi Tanszékét, amelyet több mint egy évtizeden keresztül vezetett. Martonyi Professzor Úr az Egyetem életének integráns része, óriási tapasztalatával és széles körű szakmai ismereteivel meghatározó oktatási, kutatási és tudományszervezési tevékenységet végzett és végez.A kötet szerkesztésekor nem kizárólag az elmúlt évtizedekben elért tudományos eredményekre kívántunk emlékezni, hanem ismerve az Ünnepelt vitalitását, azt a jövő kezdetének is szánjuk. Martonyi Professzor Úr maga is egy tisztességesen elvégzett és lezárt munkának tekinti a múltat, s figyelmét mindig inkább a jövő új kihívásai felé fordítja. Ennek szellemében kezdeményezője és támogató mentora a Szegeden létrehozandó Frankofón Egyetemi Központnak, amelynek célja, hogy a különböző képzésekben részt vevő francia nyelvű – magyar és külföldi – hallgatók tudományos és kulturális műhelye legyen. A Központ nem csupán a francia nyelvet beszélők, de Magyarország és Szeged számára is nagy lehetőség, mivel a frankofón oktatási és kulturális szerveződés keretében egyre több külföldi diák érkezhet Szegedre, ezzel is hozzájárulva az egyetem nemzetközi ismertségének növeléséhez.Ez a kötet nemcsak a barátok tisztelgését, hanem a Szegedi Tudományegyetem elismerését és nagyrabecsülését is hivatott kifejezni az iskolateremtő Professzora előtt, akinek szakmai irányításával jogásznemzedékek nőttek fel, és akinek tanítványai közül néhányan ma már szintén kiemelkednek e tudományterületek tudományos művelésében.Németországban a liber amicorum szerkesztése különösen nagy megtiszteltetést jelent a fiatalabb pályatárs számára, mert ez jelenti a tudományos staféta és az ezzel járó szakmai és emberi felelősség átadását. Őszintén hisszük és reméljük, hogy az utódok az elkezdett munkát tovább folytatva Professzor Úr méltó követői lesznek.Tisztelt Professzor Úr, Isten éltessen sokáig és tartson meg közöttünk!Szeged, 2014. március 24.
Prof. Dr. Hajdú József
dékán

Lehetséges, hogy a könyv már elfogyott, csak erről nem tudunk (régebbi kiadású könyveknél előfordul). Épp ezért, megrendeléskor nem tudjuk garantálni, hogy a könyvet ki is tudjuk küldeni. Előre utalás esetén természetesen visszatérítjük a kiadvány árát, egyéb esetekben töröljük vagy módosítjuk a megrendelést, a megrendelővel történt egyeztetést követően.

8 000 Ft
8 000 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
A választójog alapjogi tartalma és korlátai
Amikor a választópolgár a választás napján leadja a szavazatát, nemcsak a közhatalom demokratikus gyakorlásában vesz részt, hanem egyben a legfontosabb politikai részvételi jogát is gyakorolja.Ez a könyv a választójogot tudatosan alapjogi megközelítésből vizsgálja: arra keresi a választ, hogy mi a választójog alapjogi tartalma, melyek alapjogi sajátosságai, hol vannak a határai, és mi következik ebből a választójog védelmére nézve. Ehhez az alapjogi dogmatikai keretrendszer felhasználása mellett a hazai és nemzetközi alapjogvédelmi fórumok gyakorlatának elemzésére, a történeti és jogösszehasonlító módszer eredményeire épít, egyben olyan aktuális választójogi kérdéseket is feszeget, mint a külföldön élők, a bűncselekmény miatt elítéltek, a gondnokság alatt állók vagy a gyermekek választójoga.A könyvet haszonnal forgathatják a tudomány művelői, a gyakorló jogászok, a választási szervek tagjai, az egyetemi hallgatók és a választójog lényegének megértésére törekvő választópolgárok is.

Lehetséges, hogy a könyv már elfogyott, csak erről nem tudunk (régebbi kiadású könyveknél előfordul). Épp ezért, megrendeléskor nem tudjuk garantálni, hogy a könyvet ki is tudjuk küldeni. Előre utalás esetén természetesen visszatérítjük a kiadvány árát, egyéb esetekben töröljük vagy módosítjuk a megrendelést, a megrendelővel történt egyeztetést követően.

4 000 Ft
4 000 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Az alkotmányozás dilemmái
Az Alaptörvény számos új kérdésre hívja fel a figyelmet. A hagyományos alkotmányjogi fogalmak a XXI. században tartalmi változásokon mennek keresztül, a korábban általánosan igaznak vélt doktrínák újragondolása szükséges. Az egyesülő Európában a nemzeti szuverenitás kifejezés mellett egyre jobban előtérbe kerül a tagállamok alkotmányos identitása, amelynek tartalmi elemeiről ma még nehéz kiforrott álláspontot kialakítani. Az Európai Unió ezzel szemben a nemzeti identitás kereteit kutatja joggyakorlatában. Magyarország Alaptörvénye egyedi hangvétele miatt az „európai közjogi laboratóriumok” vizsgálatának tárgya lett. Hazai és európai fórumok szólaltak meg a magyar Alaptörvény kapcsán, szakértői vélemények foglalkoztak az alkotmányozással. Az eltérő álláspontok arra hívják fel a figyelmet, hogy párhuzamos igazságok léteznek, a politika és az alkotmány iránt érdeklődők új dilemmákkal találják szemben magukat. A jelen könyv az alkotmányozással kapcsolatos főbb vitapontokat kívánja sine ira et studio bemutatni, és egy alkotmányos párbeszéd keretében álláspontokat megfogalmazni.Trócsányi László a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának egyetemi tanára, Magyarország párizsi nagykövete (2010-től). Korábban alkotmánybíró (2007–2010), a Velencei Bizottság póttagja (2005–2013), brüsszeli és luxemburgi nagykövet (2000–2004). A Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda egyik alapító tagja, 2007-től szünetelő partnere.

Lehetséges, hogy a könyv már elfogyott, csak erről nem tudunk (régebbi kiadású könyveknél előfordul). Épp ezért, megrendeléskor nem tudjuk garantálni, hogy a könyvet ki is tudjuk küldeni. Előre utalás esetén természetesen visszatérítjük a kiadvány árát, egyéb esetekben töröljük vagy módosítjuk a megrendelést, a megrendelővel történt egyeztetést követően.

5 000 Ft
5 000 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Az új Alaptörvény keletkezése és gyakorlati következményei
A kötet tartalmazza a szerzőnek a 2010/2011-es alkotmányozás kapcsán készített fontosabb írásait, valamint az új Alaptörvény minden egyes pontjának rövid elemzését, különös tekintettel arra, hogy a változásoknak milyen jogkövetkezményük lehet. A bírósági ítéletekkel szembeni ún. valódi alkotmányjogi panasz bevezetésével a bírák, az ügyvédek és az ügyészek mindennapjaiban is megnő az alkotmányos követelmények jelentősége. A kötet ennek fényében nyújt a joggyakorlat számára is használható értelmezési útmutatót a jövőre nézve.„Ez a könyv jellemző dokumentuma annak az erőfeszítésnek, amellyel a jogtudomány művelői a 2010-ben és 2011-ben lezajlott alkotmányozási folyamatot kísérték. Párhuzamosan haladt a két folyamat, de a látszat ellenére nincs okunk feltételezni, hogy csak a végtelenben fognak találkozni. Igaz persze a párhuzamosság annyiban, hogy a fontos kérdésekben az alkotmányjogi szakmának nincs is kimutatható hatása az alkotmányozásra. A helyzetet eleve meghatározta, hogy nem volt szöveg. Az utolsó pillanatig nem volt hivatalos alkotmánykoncepció vagy -tervezet, amellyel a jogtudomány és a jogászság érdemben foglalkozni tudott volna. Így hát a konkrét kritikai reflexió helyett a tudomány az alkotmányozás általános feltételeivel és kívánalmaival foglalkozott; megpróbálta őket az adott helyzetre alkalmazni, különös tekintettel a politikusok nyilatkozataira, a nyilvánosságban keringő elképzelésekre és a kiszivárgott hírekre. Ne becsüljük le ezt! Az alkotmányosság kultúrája szólalt meg az elvi alapok felsorakoztatásában, a technikai figyelmeztetésekben, a folyamatosság és továbbépítkezés melletti kiállásban; a tabu-listákban éppúgy, mint az időszerű lehetőségek és követelmények felmutatásában. Megmutatkozott a húszévnyi jogállami fejlődés eredménye: a közéletben szinte már elfeledett egyetértéssel jelentek meg az alkotmányosságnak a jogászi közgondolkodásban immár természetessé vált igényei. Az az alkotmányos kultúra szólalt meg tehát kellő általánosságban, amely az új alkotmány érvényesülésének is közege és éltetője lesz, s amely döntően formálni fogja az új norma értelmezését. Az alaptörvény jövője szempontjából ugyanis nem a hangos politikai csörték fognak számítani, sem Európában, sem itthon, hanem az európai alkotmányos hagyomány részét képező szakmai kultúránk és az új szöveg egymásra hatása.”Sólyom László előszavából

Lehetséges, hogy a könyv már elfogyott, csak erről nem tudunk (régebbi kiadású könyveknél előfordul). Épp ezért, megrendeléskor nem tudjuk garantálni, hogy a könyvet ki is tudjuk küldeni. Előre utalás esetén természetesen visszatérítjük a kiadvány árát, egyéb esetekben töröljük vagy módosítjuk a megrendelést, a megrendelővel történt egyeztetést követően.

5 250 Ft
5 250 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Viva Vox Iuris Civilis
„Mesterüket köszöntik tanítványok ebben a kötetben, kollégák szellemi társukat, Európa és magyar hon jeles jogtudósai a tudóst, egyházi és állami vezetők az államférfit és alkotmánybírót, a szellem emberei a Szellem nagy személyiségét. 70. születésnapján Sólyom Lászlót ünnepeljük, aki jogtudósként azt a kérlelhetetlen igazságosság-keresést szolgálta, amely a szellemtudományok nagy kihívását jelenti, aki bíróként valós jogot mert alkotni, nem hátrálva meg élet és halál kérdései elől sem, aki a...
6 000 Ft
6 000 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Kormányzástan
„Az államtanból, a közjogból és a politikatudományból nőtt ki a polgári államokban az elmúlt fél évszázadban a kormányzástan (governológia), mint interdiszciplináris alkalmazott társadalomtudomány, némileg másként az Amerikai Egyesült Államokban és másként a kontinentális Európában, részben Franciaországban, részben Németországban. Ez a diszciplína az 1990-es évek végétől megjelent a magyar társadalomtudományokban is és lassan megindult – főleg speciális kurzusokon – a kormányzástan oktatása ...
5 000 Ft
5 000 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Példák az áfatörvény alkalmazásához
Jelen kiadványunk olyan gyakorlati példatár, amely az általános forgalmi adózás területén leggyakrabban felmerülő jogeseteket és azok megoldását tartalmazza.Példatárunk foglalkozik többek között az áfaalanyiság, az egyes forgalmi adóztatás alá eső ügyletek kérdésével, a teljesítés helyének és idejének, az adóalapnak, az adómentességeknek, valamint a közösségi és az egyéb külföldi ügyleteknek a gyakorlatban előforduló legfontosabb problémáival. Ezen túl számos példát és megoldás...
3 455 Ft
3 455 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Jog és politika határán
E kötet írásai elsősorban azt a kérdést járják körül, hogy a rendszerváltás utáni magyar politikai rendszer meghatározó jelentőségű intézményét, az Alkotmánybíróságot 2010-től kezdődően érintő közjogi változások milyen következményekkel jártak e szerv tevékenységére nézve. Azt vizsgálja, hogy az eleve a politika és a jog határmezsgyéjén elhelyezkedő Alkotmánybíróság helye, szerepe hogyan módosult az elmúlt időszakban. Az e kérdésre adott válaszok különösen érdekesek lehetnek nemcsak általában...
4 800 Ft
4 800 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
The Rule of Law and Terrorism
The relevance of the present volume on terrorism and the rule of law is constantly and unavoidably around us. The authors first seek to identify theoretical considerations and their practical implications starting with broad social and legal science concepts that boil down to legislation and decision-making. Next the book’s focus narrows down to Europe first, and to the European Union and the European Court of Justice later. Finally, a Hungarian case-study is included to illustrate the points...
5 000 Ft
5 000 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
A nyugdíjbiztosítási ellátások fenntarthatóságának jogi garanciái
Az utóbbi években a politikai közélet állandó kérdésévé vált a társadalombiztosítás és azon belül is a nyugdíjbiztosítás átalakításának szükségessége, hosszú távú finanszírozhatóságának, azaz a fenntarthatóságának a kérdése. A szerző könyvében több szempontból is górcső alá veszi a nyugdíjbiztosítás helyzetét, azonban vizsgálódásainak elsődleges iránya a szociális jogokra való jogosultság alapjogi háttere. A szerző kitér a nemzetközi és a hazai jogi környezetre egyaránt, bemutatva a szabályoz...
3 500 Ft
3 500 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Csoportkép Laokónnal
Az európai jog és a magyar jog viszonya: az a kérdés, hogy előbbi hogyan, milyen jogi-alkotmányjogi alapon jelenik meg a magyar jogalkotásban és jogalkalmazásban, nemcsak az Alkotmánybíróságot, hanem a jogtudományt is állandóan foglalkoztatja.Az Alkotmánybíróság például úgy véli, hogy az európai jog a magyar jogrendszer része, az Alkotmány 2/A. §-a pedig – és értelemszerűen a szövegét tekintve ezzel jórészt azonos Alaptörvény E) cikkelye is – meghatározza előbbinek az utóbbiban elfoglalt helyét. A tanulmány vitatja ezt a jogtudományban is elterjedt felfogást: áttekinti a testület gyakorlatát, ezt követően vizsgálja az európai jog néhány kiemelt területén a jogfejlődésnek a magyar jogrendszerre gyakorolt hatását, majd állást foglal amellett, hogy az európai jog sajátos integrációpolitikai-jogpolitikai célok által vezérelten egy másik államalakulat másik jogrendje, azaz nem része a magyar jogrendszernek.A tanulmány kísérletet tesz az európai jog rendszertani tagolására abból kiindulva, hogy a tagállami-nemzetállami hagyományos jogágak kategóriái, így a közjog-magánjog amúgy is kétséges dualizmusa az eltérő jogpolitikai céltételezés miatt nem használható absztrakció, így dogmatikailag is félreértésre adhat okot.Az önmagában is koherenciazavarokkal küzdő európai jognak a magyar jogra gyakorolt hatásai részben modernizáló voltuk miatt pozitívak, részben szétzilálják annak koherenciáját, azonban ez az integrációs céltételezés miatt gyakran elkerülhetetlen.Ez a hatás a két jog párhuzamos egymás mellett élését jelenti, amelynek során nem konkurenciáról van szó (mint magánjogi vagy közjogi kollíziók esetén), hanem koegzisztenciáról. Ez két következménnyel jár: egyrészt meg kell teremteni az Alkotmány integrációs klauzulájában – az európai jog alkalmazandó jogként történő megjelölésével – e jogrendnek a magyar jogalkotásban és jogalkalmazásban való megjelenése alkotmányjogi alapját, másrészt az Alkotmánybíróságnak ki kell alakítania egy – a belső használatra eddig kialakított alkotmányossági mércéktől eltérő – integrációs alkotmányossági mércerendszert, valamint egy integrációs fenntartási elvet, amely az együttműködő alkotmányosság elvét is magában foglalja.

Lehetséges, hogy a könyv már elfogyott, csak erről nem tudunk (régebbi kiadású könyveknél előfordul). Épp ezért, megrendeléskor nem tudjuk garantálni, hogy a könyvet ki is tudjuk küldeni. Előre utalás esetén természetesen visszatérítjük a kiadvány árát, egyéb esetekben töröljük vagy módosítjuk a megrendelést, a megrendelővel történt egyeztetést követően.

4 000 Ft
4 000 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Alkotmánybírósági Szemle
Tekintettel az Alkotmánybíróság döntéseinek jogfejlesztő szerepére, valamint jogalkalmazásra gyakorolt hatására, a HVG-ORAC Kiadó 2010 februárjában útnak indította az Alkotmánybírósági Szemlét. Az évente kétszer megjelenő folyóirat célja az, hogy a testület határozatainak és végzéseinek szélesebb körű nyilvánosságot biztosítson.A folyóirat „Döntések” rovatában döntvénytárjelleggel, tematikai blokkokban jelennek meg az Alkotmánybíróság egyes határozatai. Az...
11 030 Ft
11 030 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
 


Webáruház készítés