Új jelszó kérése

Büntetőeljárás jog


Sorrend:

Új büntetőeljárás
Hatályos: 2018. július 1-től

A kötet az új büntetőeljárási törvény (2017. évi XC. törvény) szövegét tartalmazza, részletes tartalomjegyzékkel és jegyzetelésre alkalmas üres oldalakkal.

Egységes szerkezetben a 2017. évi CXCVII. törvény által bevezetett módosításokkal.
Büntető eljárásjog - Az új, 2017. évi büntetőeljárási törvény tankönyve
Ennek az egyetemi tankönyvnek az új büntetőeljárási törvény szabályait ismertető harmadik kiadását a kiadó 2017 októberében jelenteti meg. A mű szerkezete nem változik: a szerzők továbbra is a törvény szövegét csak az általuk szükségesnek tartott helyeken és részletességgel idézve, a bírói gyakorlat legfontosabb eredményeire koncentrálva törekednek egy jól áttekinthető, a lényeget kiemelő és a törvény értelmezését elősegítő tankönyv létrehozására....
Büntetés-végrehajtás
A büntetés-végrehajtási törvényt (2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról) tartalmazza a sorozatnak ez a kötete. Kis mérete és felhasználóbarát tördelése alkalmassá teszi, hogy a jogászok a mindennapi munkájuk során forgassák és magukkal vigyék a tárgyalótermekbe is.

A szerkesztés lezárva: 2017. szeptember 5.
1 690 Ft
1 690 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Büntetőeljárás
A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvényt tartalmazza a sorozatnak ez a kötete. Kis mérete és felhasználóbarát tördelése alkalmassá teszi, hogy a jogászok a mindennapi munkájuk során forgassák és magukkal vigyék a tárgyalótermekbe is.

A szerkesztés lezárása: 2017. július 12.
1 590 Ft
1 590 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Büntetőeljárás jog I-III.

A kiadvány 2018 első negyedévében fog megjelenni, a kommentár új kiadását, amely immár a 2017. évi büntetőeljárási törvényt dolgozza fel.

Kiadványunk megbízható segítséget nyújt a jogalkalmazók számára a büntetőeljárással kapcsolatos rendelkezések helyes és egységes értelmezéséhez. A kommentár fókuszában a büntetőeljárási jog bírói gyakorlata áll, különös tekintettel a Kúria (Legfelsőbb Bíróság) Büntető Kollégiumának iránymutató jelentőségű testületi döntéseire, kollégiumi véleményeire és lényeges eseti döntéseire. A szerzők a megfelelő helyeken utalnak a büntetőeljáráshoz kapcsolódó más jogszabályok rendelkezéseire is.

Mivel a kiadvány műfaja „bírói kommentár”, így szerzői kúriai bírák, valamint néhány különös szakmai ismeretet igénylő témakör (például nyomozás, vádemelés) esetében pedig a Legfőbb Ügyészség két vezető ügyésze.

A nagy érdeklődésre tekintettel most jelentős kedvezménnyel, 24 000 Ft-os áron fizethető elő a kommentár új kiadása. Tájékoztatjuk tisztelt jelenlegi előfizetőinket, hogy a kommentár második kiadását 2017 nyarán még pótlapcsomaggal aktualizáljuk, majd ezt a kiadást lezárjuk. Tájékoztatjuk továbbá tisztelt jelenlegi előfizetőinket arról is, hogy az új kiadást tartalmazó pótlapcsomagot 24 000 Ft-os áron küldjük meg Önöknek (külön megrendelést nem szükséges leadniuk).


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 


Tájékoztatjuk Önt, hogy a kapcsos szerkezetű kiadványunk megrendelésével egyidejűleg, Ön jogosulttá és részesévé válik a hatályosító szolgáltatásunknak is. A kötet folyamatos hatályosságának fenntartását a Kiadó – a gyakorlati tapasztalatokra és jogszabályi változásokra tekintettel – a változásokat feldolgozó pótlapok kiadásával kívánja biztosítani, amelyek mindaddig megküldésre kerülnek az Ön részére, amíg írásban, kifejezetten ezzel ellentétes tartalmú nyilatkozat nem érkezik a Kiadóhoz. A pótlapok idei ára: 38 Ft / oldal.


 


Amennyiben ezen szolgáltatásunkra nem tart igényt, kérjük ezt, akár a megrendelésével egyidejűleg, akár a későbbiek folyamán bármikor írásban email útján (jogikonyvesbolt@gmail.com) szíveskedjen jelezni nekünk.


 


Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben a jogszabályváltozás oly mértékű, hogy a hatályosítás a pótlapok kiküldésével nem biztosítható, a Kiadó nem köteles további pótlapok küldésére. Ebben az esetben a Kiadó a pótlapok küldését megszünteti.


 


Felhívjuk szíves figyelmét arra is, hogy olyan esetben, amikor a Megrendelői érdeklődés megszűnik vagy jelentős mértékben lecsökken a kiadvánnyal és a pótlapokkal kapcsolatban, a Kiadó fenntartja magának a jogot arra, hogy beszüntesse a pótlapok kiadását és küldését.


 


A Kiadó tájékoztatást ad azokról a kapcsos kiadványokról, amelyek esetében a pótlapok küldését beszüntette.

24 000 Ft
24 000 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Védői szemmel
Az Országgyűlés 2017. június 13-án fogadta el a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvényt. Ehhez az aktushoz négy éves előkészítő munka vezetett. Gyökeres változások elé nézünk. Más minőség fog bekövetkezni. Valamennyi hivatásrend új kihívásokkal szembesül. Olyanokkal, amelyek szemléletváltást is megkövetelnek az eljárási szereplőktől.

A könyv szerzője 2014-től vett részt a kodifikációs munkában. Tagja volt az új Be.-t előkészítő kodifikációs bi...
4 600 Ft
4 600 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
A büntetőeljárási törvény magyarázata
A büntető anyagi jog és a büntetés-végrehajtási jog megújítását követően az azokat összekötő láncszem, a büntetőeljárási jog új alapokra helyezése is szükségessé vált. Az eljárások időszerű befejezése, valamint a büntető igazságszolgáltatás hatékony működése iránti társadalmi igény mellett az újrakodifikálást az is indokolta, hogy az elfogadása óta több mint száz módosításon átesett jelenlegi Be. időközben jelentős mértékben inkoherenssé vált....
15 000 Ft
15 000 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Tanúvédelem a magyar büntetőeljárásban
"A tanúk védelme az utóbbi évtizedekben sokat foglalkoztatta a bűnüldözés és a büntetető igazságszolgáltatás gyakorlati művelőit, és felkerült mind a nemzetközi integrációs szervezetek, mind a jogtudomány napirendjére is. Ez önmagában is mutatja, hogy a monográfia időszerű kérdést feszeget.

A szerző feldolgozta a hazai jogszabályokat, az Alkotmánybíróság és a bíróságok közzétett, s a téma szemszögéből releváns döntéseit, az Európa Tanács és az Európai Unió instrumentumait, az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatát, valamint a Francia Köztársaság és a Német Szövetségi Köztársaság ilyen tárgyú jogszabályait, de alkalomszerűen – nem a jogi szabályozás rendszeres feldolgozása útján – ismerteti más országok egyes, figyelembe vehető jogi előírásait is.

Tárgyalja a tanúvédelem általános kérdéseit – alkotmányos alapjait és alapfogalmait, valamint rövid történetét és jogrendszerbeli helyét. Az élethez és a személyi biztonsághoz való alkotmányos jogból, valamint az államnak az igazságszolgáltatási rendszer megszervezésére és működtetésére vonatkozó kötelezettségéből származtatja a tanú jogát arra, hogy védelemben részesüljön. Foglalkozik a „tanú” fogalmának különböző – eltérő – értelmezéseivel, a megfélemlítés mibenlétével és a „tanúvédelem” fogalmának lehetséges definícióival. Kiderül ezekből a fejtegetésekből, hogy a „tanúvédelem” szóval jellemezhető állami törekvés nem merül ki abban, amire a szavak szemantikai jelentése önmagában utalna; védelmet nem kizárólag „tanú” igényelhet, és a jogosultnak nem csak védelemre, hanem kíméletre és/vagy bátorításra is szüksége, vagy igénye lehet.

Fontos jellemzője a monográfiának, hogy a tanúvédelmet – bár nemzetközi és hazai téren egyaránt a büntetőeljárás körében jelent meg iránta az igény, nem a büntetőeljárás monopóliumaként kezeli. Vizsgálódását kiterjesztette a bírósági – és egyáltalán: a hatósági – eljárás más területeire is, és sorra veszi az anyagi büntetőjognak, a büntetőeljárási jognak és a rendészeti jognak a tanú megvédésére alkalmazható, illetőleg kifejezetten erre szánt előírásait, ezek gyakorlati alkalmazását, a velük kapcsolatos elméleti vitakérdéseket, s ezekben állást is foglal. A hazai joganyag ismertetéséhez kapcsolódva kapnak helyet a francia és a német jog analóg intézményeinek leírásai."

Dr. Bócz Endre ny. á. fővárosi főügyész

Lehetséges, hogy a könyv már elfogyott, csak erről nem tudunk (régebbi kiadású könyveknél előfordul). Épp ezért, megrendeléskor nem tudjuk garantálni, hogy a könyvet ki is tudjuk küldeni. Előre utalás esetén természetesen visszatérítjük a kiadvány árát, egyéb esetekben töröljük vagy módosítjuk a megrendelést, a megrendelővel történt egyeztetést követően.

A büntető eljárásjog elmélete
A kötet a büntető eljárásjog tudományában vezérfonalul szolgálhat a joghallgatóknak a szigorlatra való felkészülésben, elméleti alapvetést adhat a jogalkalmazóknak a mindennapi jogértelmezésben, segítséget nyújthat tudományos kutatóknak, egyetemi oktatóknak saját jogterületük műveléséhez. Mindezt teszi széleskörű hazai és nemzetközi szakirodalom alapján, olvasmányosan, szemléletesen, sok-sok jól hasznosítható, áttekintő táblázat bemutatásával.

Lehetséges, hogy a könyv már elfogyott, csak erről nem tudunk (régebbi kiadású könyveknél előfordul). Épp ezért, megrendeléskor nem tudjuk garantálni, hogy a könyvet ki is tudjuk küldeni. Előre utalás esetén természetesen visszatérítjük a kiadvány árát, egyéb esetekben töröljük vagy módosítjuk a megrendelést, a megrendelővel történt egyeztetést követően.

5 980 Ft
5 980 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
A büntető tárgyalási rendszerek sajátosságai és a büntetőeljárás hatékonysága
Bár a fejlett jogállamokban hosszú évtizedek óta alig változik a tárgyalás jellege, mégsem mondható az, hogy a hazánkban is alkalmazott egységes tárgyalási rendszert ne érnék súlyos bírálatok. Különösen felerősödtek ezek a kritikai megjegyzések a Marc Ancel nevével fémjelzett új társadalomvédelmi irányzat (la nouvelle défense sociale, die neue Sozialverteidigung) képviselőinek megjelenésével, akik a jelenlegi egységes (monista) tárgyalással szemben a kettéosztott (dualista) tárgyalási rendszert javasolják. A dualisták érvelése szerint a monista tárgyalási rendszernek súlyos és kiküszöbölendő hátrányai vannak; a monista tárgyalás tulajdonképpen a XIX. században kialakult, de mára már elavult tett-arányos, tettcentrikus büntetőjognak felel meg, és túlságosan az elkövetett büntetendő cselekmény részleteiben merül el. Ezáltal háttérbe szorul, másodlagos vagy szinte mellékes szempont marad a terhelt személyiségének vizsgálata és általában a büntetéskiszabás alaposságának, hatékonyságának kérdése.A szerző ezen kritikai észrevételekből kiindulva veti górcső alá az egyes tárgyalási rendszerek előnyeit és hibáit. A monográfia nagyobb részét kitevő első könyv az akkuzatórius és inkvizitórius büntetőeljárás (tárgyalás) történeti fejlődését és alapvető jellemzőit mutatja be, továbbá az anglo-amerikai akkuzatórius rendszer mai adaptálási lehetőségeit tárja fel. A büntetőeljárás jogelméleti megközelítésének rövid összefoglalását követően az első könyv a nemzetközi büntetőbíróságok tárgyalási rendszerein keresztül vizsgálja az inkvizitórius és az akkuzatórius tárgyalás elemeinek megjelenését.A második könyvben a szerző a hazai büntetőeljárás hatékonyságának gyakorlati visszásságait emeli ki kritikai éllel, és kitér az eljárás gyorsításának alkotmányos lehetőségeire is. A bűnözésnek a rendszerváltást követő látványos emelkedése, az igazságszolgáltatás tehermentesítése és a sértett érdekeinek fokozott igénybe vétele egyaránt új jogintézmények bevezetését indokolja. A szerző álláspontja szerint a jogalkotónak a jelenleginél szélesebb körben kell biztosítani az opportunitás elvének érvényesülését az officialitáshoz képest, ennek érdekében pedig a már meglévő egyszerűsítő intézmények felülvizsgálata is szükségessé válik.Lehetséges, hogy a könyv már elfogyott, csak erről nem tudunk (régebbi kiadású könyveknél előfordul). Épp ezért, megrendeléskor nem tudjuk garantálni, hogy a könyvet ki is tudjuk küldeni. Előre utalás esetén természetesen visszatérítjük a kiadvány árát, egyéb esetekben töröljük vagy módosítjuk a megrendelést, a megrendelővel történt egyeztetést követően.

4 900 Ft
4 900 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
A büntetés-végrehajtási törvény magyarázata
A büntetőjog területét is érintő átfogó igazságszolgáltatási reform, az új Büntető Törvénykönyv hatálybalépése, valamint a büntetőpolitika új irányai szükségessé és aktuálissá tették egy, az új Btk.-val harmonizáló, modern büntetés-végrehajtási kódex megalkotását. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény – egy-két szakasz kivételével – 2015. január 1. napján lép hatályba.

A kódex több tekintetben is új alapokra helyezi a büntetés-végrehajtást. Fontos újdonság a legelterjedtebb büntetési forma, a szabadságvesztés újraszabályozása. A fogvatartottak társadalomba való visszailleszkedésének elősegítése és a visszaesők számának csökkentése érdekében az új törvény az egyéni igényekhez igazodó kockázatelemzési és -kezelési rendszert vezet be, valamint a korábbinál differenciáltabb jutalmazási és fegyelmi felelősségi rend keretében értékeli a fogvatartottak magatartását.

A könyv elsődleges célja a büntetés-végrehajtási kódex megismerésének és az alkalmazására való felkészülésnek az elősegítése, legyen szó akár az egyetemi hallgatókról, a büntetés-végrehajtás szabályaival a munkájuk során találkozó jogász szakemberekről, vagy a büntető igazságszolgáltatás területein dolgozókról.

A kötet szakmai színvonalát a szerzők – Dr. Belovics Ervin büntetőjogi legfőbb ügyész helyettes és Dr. Vókó György, az Országos Kriminológiai Intézet igazgatója – kimagasló elméleti felkészültsége és a büntető igazságszolgáltatás területén szerzett több évtizedes tapasztalata garantálja.

Lehetséges, hogy a könyv már elfogyott, csak erről nem tudunk (régebbi kiadású könyveknél előfordul). Épp ezért, megrendeléskor nem tudjuk garantálni, hogy a könyvet ki is tudjuk küldeni. Előre utalás esetén természetesen visszatérítjük a kiadvány árát, egyéb esetekben töröljük vagy módosítjuk a megrendelést, a megrendelővel történt egyeztetést követően.

ÚJ
ÚJ
A büntetőeljárás
A büntetőeljárás című tankönyv új, negyedik kiadásának az elkészítését a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 2018. július 1-jén történt hatálybalépése tette szükségessé. A Be. új szerkezete, új jogintézményei, a meglévő jogintézmények eltérő értékelése, az eddig megszokottól eltérő elnevezése, a korábbról megőrzött rendelkezések eltérő tartalmú szabályozása, nem utolsósorban a törvény terjedelmének a korábbi, 1998. évi XIX. törvényhez képest jelentős megnövekedése a korábbi, összese...
9 125 Ft
9 125 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
 

12

Webáruház készítés