Új jelszó kérése

Polgári eljárásjog


Sorrend:

ÚJ
ÚJ
Polgári eljárásjog I.
Új polgári perrendtartási kódex lép hatályba 2018. január 1-jén,
a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény, ami hatvanöt
év elteltével fogja felváltani az 1952. évi III. törvényt.

Az új polgári perrendtartás rendelkezéseinek elsajátítása, az összefüggések megismerése
és megértése, nemcsak a jogalkalmazókat állítja kihívás elé, hanem azokat is, akik
a polgári eljárásjog tananyagából kívánnak felkészülni. Jelen tankönyv elsősorban számukra készült:
a polgári eljárásjog tantárgyból vizsgára készülő hallgatóknak, de haszonnal forgathatják
a kötetet a szakvizsgára készülő jogászok is. A kötet a tananyagírás szempontjait szem előtt tartva
magyarázza és elemzi az egyes jogintézményeket, a Pp. által bevezetett újdonságokat, mellyel
az olvasók perjogi ismereteinek megalapozására törekszik. A kötet a Pp. „Határozatok” című Ötödik
Részével zárul, amelyet jövő tavasszal követni fog a Pp. fennmaradó szabályanyagát feldolgozó második rész.
A kötet szerzői és szerkesztői hat egyetem állam-és jogtudományi karának oktatói, és valamennyien olyan szakemberek,
akik az új kódex koncepciójának kialakításától kezdve részt vettek a törvény kodifikációjában, így ismerik egy-egy jogintézmény, eljárási szak vagy törvényi rendelkezés „keletkezéstörténetét”, így hitelesen tudják magyarázni és közvetíteni az elsajátítandó tananyagot.

A szerzők:
Dr. Herédi Erika egyetemi docens SZE ÁJK
Dr. Kormos Erzsébet PhD c. egyetemi docens ME ÁJK, csoportvezető ügyész
Dr. Mészáros Gábor PhD egyetemi adjunktus, PTE ÁJK
Dr. Molnár Judit PhD egyetemi adjunktus DE ÁJK
Dr. Nagy Adrienn intézetigazgató, egyetemi docens ME ÁJK
Dr. Nyilas Anna PhD egyetemi adjunktus DE ÁJK
Dr. Pákozdi Zita PhD egyetemi adjunktus SZTE ÁJK
Dr. habil. Pribula László tszv. egyetemi docens DE ÁJK
Prof. Dr. Szabó Imre tszv. egyetemi tanár SZTE ÁJK, KRE ÁJK
Dr. Szalai Péter egyetemi docens SZE ÁJK
Dr. Tóth Barbara egyetemi tanársegéd ME ÁJK
Dr. habil. Udvary Sándor tszv. egyetemi docens KRE ÁJK
Dr. Wallacher Lajos ügyvéd, választottbíró, c. egyetemi docens PTE ÁJK
Prof. Dr. Wopera Zsuzsa tszv. egyetemi tanár ME ÁJK
6 290 Ft
6 290 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Az új Pp. iratmintatára
Az új Pp. a professzionális pervitel megteremtése érdekében nagyban épít a polgári per szereplőinek aktív, szakszerű közreműködésére, a jogi képviselőkkel szemben a jelenleginél magasabb követelményeket állít fel. Az új törvény az eddiginél jóval bonyolultabb szabályozást vezet be, továbbá számos olyan – első ránézésre nehezen észlelhető – részletszabályt tartalmaz, amely megnehezíti a befogadható beadványok elkészítését. Az alapjaiban megváltozó jogi környezet a jogi képviselőket vélhetően k...
15 000 Ft
15 000 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
A polgári perrendtartás és a kapcsolódó jogszabályok kommentárja I-III.

„Jó szívvel és teljes szakmai meggyőződésemmel ajánlom a polgári perjog területén tevékenykedő kollégáknak és minden, minőségi törvénymagyarázattal dolgozni kívánó jogásznak a HVG-ORAC Kiadó háromkötetes Pp.-kommentárját. Az új Pp. megalkotásának előkészítésében meghatározó szerepet vállalt személyekből álló szerzői kör – személyes tapasztalataim alapján – a legmagasabb szakmai minőséget garantálja."

Prof. em. Dr. Németh János
a Polgári Perjogi Kodifikációs Főbizottság elnöke,
az Alkotmánybíróság volt elnöke
Könyvünk az új Pp. szabályainak magyarázatát tartalmazza első kézből, a törvény előkészítését az első pillanattól meghatározóan befolyásoló kodifikációs téma- és munkabizottsági elnökök és tagok tollából. A kommentárban minden témakört olyan szakértő ismertet, akinek az a szűken vett szakterülete. A szerzői csapatot szerkesztőként Varga István tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE ÁJK Polgári Eljárásjogi Tanszék), ügyvéd, a Polgári Perjogi Kodifikációs Főbizottság tudományos titkára irányította.

A szerzők célja, hogy tudományosan megalapozott, de elsősorban a mindennapi gyakorlati jogalkalmazói igényeknek megfelelő kommentár szülessen. Az első és a második kötet szakaszonként haladva ismerteti az új Pp. szabályait. A harmadik kötet a Pp.-n kívüli magyar jogszabályokat (kiemelten a választottbírósági eljárást), valamint a nemzetközi és uniós normákat (jogsegély-szerződéseket, joghatósági- és jogsegély-rendeleteket, valamint a sui generis európai uniós eljárásokat) dolgozza fel.

Az I-II. kötetek megjelentek, a III. kötet megjelenésének várható időpontja: 2018. április.

A kommentár kötetei eltérő időpontokban jelennek meg, de többlet szállítási költséget ügyfeleinkre emiatt nem terhelünk, tehát csak egyszeri szállítási költséget érvényesítünk.

20 000 Ft
20 000 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
 Kommentár a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényhez
A Kommentár a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényhez c. kötet különleges a tekintetben, hogy olyan törvényhez készül, melynek szabályai 2018. január 1-jén lépnek hatályba, így nincs joggyakorlata, amely alapul szolgálhatna a törvény egyes rendelkezéseinek magyarázata során. A kommentár 33 szerzője azonban valamennyien olyan, döntően gyakorló szakember, ügyvédek, bírók, közjegyzők, végrehajtók, akik egyfelől széleskörű joggyakorlatuk során szerzett tapasztalataikat tudták ka...
15 750 Ft
15 750 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Ha az adós nem fizet...
A „Ha az adós nem fizet...” című könyv eredetileg 2006-ban jelent meg. A könyv célja az volt, hogy bemutassa a követelés keletkezésének és érvényesítésének dinamikáját követve a hitelezők érdekeit védő jogi struktúrát, ezen belül a polgári jogi, polgári eljárásjogi és büntetőjogi eszközöket, valamint a kapcsolódó európai uniós szabályozást. A kötet bemutatta, hogy milyen eszközök segítik a hitelezőt annak érdekében, hogy gyorsabban és egyszerűbben jusson hozzá az őt megillető követeléshez....
5 200 Ft
5 200 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Kézikönyv a bírósági végrehajtás foganatosításához
Az utóbbi években a bírósági végrehajtással összefüggő gyakorlati problémákat szakcikkek, tanulmányok mutatták be, mert nem készült olyan átfogó mű, ami ezeket összegyűjtötte, rendszerezte volna, úgy, hogy a felmerülő jogalkalmazási visszásságokra megoldást is adjon. Ezt a hiányt kívánja pótolni a kézikönyv, melynek elsődleges célja a bírósági végrehajtás foganatosítása során felmerülő gyakorlati problémák nevesítése és a lehetséges megoldások bemutatása. ...
8 595 Ft
8 595 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
A bírósági végrehajtás
A szerzők a kiadvány újabb átdolgozása során a már kialakult munkamódszerrel, a jogkereső közönség minden rétege számára egyaránt érthető módon törekednek a bírósági végrehajtás változatlan, illetve megújított rendelkezéseinek magyarázatára. Ezenkívül – a korábbi kiadásokhoz hasonlóan – a jogalkalmazásban felmerült kérdések és a kapcsolódó végrehajtási rendeletek ismertetésére is sor kerül.A bírósági végrehajtási törvény jelentős módosításon esett át 2008 júniusában, döntően 2009. január 1-jei hatályba lépéssel. Ezek a szabályok a sikeresebb és átláthatóbb végrehajtási értékesítés érdekében megújították a bírósági végrehajtási árverés szabályait.Lehetővé tették az ingó- és ingatlanárverések hirdetményeinek elektronikus közzétételét, az árveréseken az elektronikus ajánlattételt, egyes ingóságok esetében pedig az árverés kizárólagosan elektronikus úton való lefolytatását. Bővültek a zálogjogosultak igényérvényesítési lehetőségei is: egy kifejezetten a zálogtárgy értékesítésére irányuló egyszerűsített eljárási formát vezetett be.2009-ben újabb módosító törvények születtek: ezek eredményeként – többek között – 2010. június 1-jei hatályba lépéssel átalakul a fizetési meghagyások végrehajtásának elrendelése, 2009. november 1-jével pedig a pénzforgalmi szabályok módosulása okoz változásokat.A kiadványban való eligazodást tárgymutató segíti, a könyvet kiegészítő CD-melléklet pedig a bírósági végrehajtással kapcsolatos jogszabályokat - köztük a Vht.-t módosító, pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló 2009. évi XXXV. törvényt és a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvényt – valamint a leggyakrabban használt formanyomtatványok mintáit tartalmazza.A kézirat lezárása: 2009. november 15.

Lehetséges, hogy a könyv már elfogyott, csak erről nem tudunk (régebbi kiadású könyveknél előfordul). Épp ezért, megrendeléskor nem tudjuk garantálni, hogy a könyvet ki is tudjuk küldeni. Előre utalás esetén természetesen visszatérítjük a kiadvány árát, egyéb esetekben töröljük vagy módosítjuk a megrendelést, a megrendelővel történt egyeztetést követően.

8 500 Ft
8 500 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
A polgári per titkai
A szerző, Dr. Kiss Daisy kivételes jogi pályát futott be. Volt bíró, alkotmánybírósági tanácsadó, a Köztársasági Elnök jogi tanácsadója, ügyvéd, de tevékenykedett a Budapesti Ügyvédi Kamara titkáraként, a Magyar Ügyvédi Kamara főtitkáraként és az ELTE tiszteletbeli tanáraként is. 2007-ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje Polgári Tagozat kitüntetést, 2010-ben Eötvös Károly-díjjal, 2011-ben Deák Ferenc-díjjal ismerték el munkáját. Szenvedélye volt az oktatás, évtizedekig tanított például az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának Polgári Eljárásjogi Tanszékén is.A polgári per titkai című könyvben a szerző az ELTE Bibó István Szakkollégium Civilisztika Műhelyében végzett polgári perjogi oktatás anyagát foglalta össze a polgári perjogi szigorlat témái köré csoportosítva, a perjogi szabályokat vázlatokkal, táblázatokkal, illetve szemelvényekkel tarkítva.A mű segítséget nyújthat a polgári perjogból kollokviumra, szigorlatra, szakvizsgára készülőknek egyaránt, de a mindennapi jogi munkához is hasznos segítség lehet. Az általános részbeli „kérdések és válaszok” az alapvető elvek, a bíróságok, a bírósági hatáskör és illetékesség, a felek és más perbeli személyek, a képviselet, a perköltség, az elsőfokú eljárás általános szabályai, a határozatok, a jogorvoslatok, a kiemelt jelentőségű perek és az elektronikus kommunikáció témaköreit ölelik át.A kötet első kiadása 2006-ban, a második pedig 2009-ben jelent meg. A jelen harmadik, átdolgozott kiadás feldolgozza az időközben bekövetkezett jogszabályváltozásokat, beleértve az új Ptk. hatálybalépésével kapcsolatban módosult, illetve elfogadott szabályozást is. E kötetet a 2012-ben hosszú, méltósággal viselt betegség következtében elhunyt szerző egykori kollégái, tanítványai, valamint az ELTE Bibó István Szakkollégium hallgatói és nevelőtanárai állították össze, hogy a kiadóval együtt így adózzanak Dr. Kiss Daisy emlékének és kivételes jogi pályafutásának.

Lehetséges, hogy a könyv már elfogyott, csak erről nem tudunk (régebbi kiadású könyveknél előfordul). Épp ezért, megrendeléskor nem tudjuk garantálni, hogy a könyvet ki is tudjuk küldeni. Előre utalás esetén természetesen visszatérítjük a kiadvány árát, egyéb esetekben töröljük vagy módosítjuk a megrendelést, a megrendelővel történt egyeztetést követően.

7 800 Ft
7 800 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
A polgári perrendtartás (1952-2016) - jogszabálytükör

A jogszabálytükör párhuzamos szerkesztésben mutatja az új, 2016-os Pp. és a régi, 1952-es Pp. tartalmilag szinkronizált rendelkezéseit. A párhuzamos megjelenítés a régi törvényből indul ki, így a dokumentum bal oldalán ennek szövege található, míg a jobb oldalon – ennek tükörképeként – az új törvény kapcsolódó szakaszai, illetve bekezdései olvashatóak. Ezzel a szerkesztéssel egyértelművé, jól láthatóvá válik a két törvény közötti különbség és azonosság is, amely segítséget nyújt az új törvény megértéséhez és alkalmazásához elsősorban azok számára, akik a régi törvényt és annak gyakorlatát már ismerik.

Az új kiadás mind a régi, mind az új törvény tekintetében tartalmazza az új törvény kihirdetése óta elfogadott módosításokat, így jelenleg az 1952-es Pp. 2017. november 19-étől hatályos utolsó időállapota vethető össze a 2016-os Pp. 2018. január 1-jétől hatályos – már a hatályba lépés előtt módosított – szabályaival.

Hatalmas joganyagról van szó, jelentős változásokkal!
Néhány példa a főbb újdonságokból:


  • Jelentősen módosulnak a jogi képviseletre vonatkozó szabályok

 • Bevezetésre kerül az osztott perszerkezet az elsőfokú eljárásban

 • Kiemelt szerepet kapnak a perfelvételi nyilatkozatok

 • Nagyobb elvárások a felek jognyilatkozataival kapcsolatban

 • A jogvita tisztázásával kapcsolatban széleskörű jogosítványokat kap a bíróság

 • Új alapokra kerül a szakértői bizonyítás

 • A másodfokú eljárás szabályai jelentősen változnak

 • A felülvizsgálat körében értékhatárhoz kötött engedélyezési rendszer kerül bevezetésre

 • Két kollektív igényérvényesítési forma szabályai nyernek elhelyezést a kódexben

 • Bevezetésre kerül a társult per olyan ügytípusokban, ahol ez hatékonysági előnyökkel jár

6 290 Ft
6 290 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Polgári eljárásjog I-II.
A Kúria munkatársai – kúriai tanácselnökök, bírák és főtanácsadók – az új polgári perrendtartási törvény elfogadása kapcsán egy „bírói kommentár” megírására vállalkoztak. A kommentár készítésekor azt a kettős feladatot tűzték ki, hogy egyfelől elemezzék, hogy a régi Pp.-hez tartozó bírói gyakorlat mennyiben alkalmazható az új Pp. hatálya alatt indult eljárásokban is, másfelől megvilágítsák azt, hogy az új Pp. meglehetősen bonyolult rendszerében az egyes rendelkezések miként függenek össze egymással és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseivel.

A „bírói kommentár” szerzői – köztük a Kúria Polgári Kollégiumában a polgári eljárásjogi terület szakmai vezetője – tehát nem a Pp. új jogintézményeinek részletező, az elméleti hátteret is összefoglaló bemutatását vállalják. Amit vállalnak, az alcímből is következően az, hogy a joggyakorlat által formált „élő” polgári eljárásjogról nyújtanak útmutatást.

A szerzők munkája ugyanakkor nem ér véget a jelenleg irányadó bírói gyakorlat és az új szabályozás összevetésével. A helyes joggyakorlat kialakítása és figyelemmel kísérése hosszú időre feladatot jelent. A szerzők a pótlapos rendszer segítségével évente akár több alkalommal is kiegészítik, aktualizálják majd a kommentár tartalmát.

Tájékoztatjuk tisztelt jelenlegi előfizetőinket, hogy az új kiadást tartalmazó pótlapcsomagot 24 000 Ft-os áron küldjük meg Önöknek (külön megrendelést nem szükséges leadniuk), továbbá arról is, hogy a második kiadást – mely az év végéig hatályos ’52. évi Pp.-t ismerteti – a kiadó lezárta, már nem aktualizálja.

Tájékoztatjuk Önt, hogy a kapcsos szerkezetű kiadványunk megrendelésével egyidejűleg, Ön jogosulttá és részesévé válik a hatályosító szolgáltatásunknak is. A kötet folyamatos hatályosságának fenntartását a Kiadó – a gyakorlati tapasztalatokra és jogszabályi változásokra tekintettel – a változásokat feldolgozó pótlapok kiadásával kívánja biztosítani, amelyek mindaddig megküldésre kerülnek az Ön részére, amíg írásban, kifejezetten ezzel ellentétes tartalmú nyilatkozat nem érkezik a Kiadóhoz. A pótlapok idei ára: 38 Ft / oldal.Amennyiben ezen szolgáltatásunkra nem tart igényt, kérjük ezt, akár a megrendelésével egyidejűleg, akár a későbbiek folyamán bármikor írásban email útján szíveskedjen - jogikonyvesbolt@gmail.com - felénk jelezni.Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben a jogszabályváltozás oly mértékű, hogy a hatályosítás a pótlapok kiküldésével nem biztosítható, a Kiadó nem köteles további pótlapok küldésére. Ebben az esetben a Kiadó a pótlapok küldését megszünteti.Felhívjuk szíves figyelmét arra is, hogy olyan esetben, amikor a Megrendelői érdeklődés megszűnik vagy jelentős mértékben lecsökken a kiadvánnyal és a pótlapokkal kapcsolatban, a Kiadó fenntartja magának a jogot arra, hogy beszüntesse a pótlapok kiadását és küldését.
24 000 Ft
24 000 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Polgári eljárásjog I.

Lehetséges, hogy a könyv már elfogyott, csak erről nem tudunk (régebbi kiadású könyveknél előfordul). Épp ezért, megrendeléskor nem tudjuk garantálni, hogy a könyvet ki is tudjuk küldeni. Előre utalás esetén természetesen visszatérítjük a kiadvány árát, egyéb esetekben töröljük vagy módosítjuk a megrendelést, a megrendelővel történt egyeztetést követően.

4 400 Ft
4 400 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Egy új polgári perrendtartás alapjai
Az új polgári perrendtartás kodifikációjának előkészítése fontos mérföldkőhöz érkezett: lezárult a Kormány határozata által elrendelt előkészítő fázis, amelynek feladata az esetleges szabályozási irányok és lehetőségek tudományos igényű felmutatása volt. Az e munka során keletkezett és a polgári perjog valamennyi központi területét lefedő tanulmányokat egybegyűjtő kötet méltán tart igényt az eljárásjog iránt érdeklődő jogászok figyelmére.

A könyv egyrészt dokumentálja a kodifikációs előmunkálatok során folytatott, széles körű szakmai vitát, másrészt egyik kiindulópontjául fog szolgálni a küszöbön álló társadalmi vitának és a normaszöveg megalkotásának.

A tanulmánykötetet Németh János, a Polgári Perjogi Kodifikációs Főbizottság elnöke és Varga István, a Főbizottság tudományos titkára szerkesztették, előszóval pedig Trócsányi László igazságügyi miniszter látta el.

Lehetséges, hogy a könyv már elfogyott, csak erről nem tudunk (régebbi kiadású könyveknél előfordul). Épp ezért, megrendeléskor nem tudjuk garantálni, hogy a könyvet ki is tudjuk küldeni. Előre utalás esetén természetesen visszatérítjük a kiadvány árát, egyéb esetekben töröljük vagy módosítjuk a megrendelést, a megrendelővel történt egyeztetést követően.

 


Webáruház készítés