Új jelszó kérése

Újdonságok


Sorrend:

ÚJ
ÚJ
Polgári eljárásjog I.
Új polgári perrendtartási kódex lép hatályba 2018. január 1-jén,
a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény, ami hatvanöt
év elteltével fogja felváltani az 1952. évi III. törvényt.

Az új polgári perrendtartás rendelkezéseinek elsajátítása, az összefüggések megismerése
és megértése, nemcsak a jogalkalmazókat állítja kihívás elé, hanem azokat is, akik
a polgári eljárásjog tananyagából kívánnak felkészülni. Jelen tankönyv elsősorban számukra készült:
a polgári eljárásjog tantárgyból vizsgára készülő hallgatóknak, de haszonnal forgathatják
a kötetet a szakvizsgára készülő jogászok is. A kötet a tananyagírás szempontjait szem előtt tartva
magyarázza és elemzi az egyes jogintézményeket, a Pp. által bevezetett újdonságokat, mellyel
az olvasók perjogi ismereteinek megalapozására törekszik. A kötet a Pp. „Határozatok” című Ötödik
Részével zárul, amelyet jövő tavasszal követni fog a Pp. fennmaradó szabályanyagát feldolgozó második rész.
A kötet szerzői és szerkesztői hat egyetem állam-és jogtudományi karának oktatói, és valamennyien olyan szakemberek,
akik az új kódex koncepciójának kialakításától kezdve részt vettek a törvény kodifikációjában, így ismerik egy-egy jogintézmény, eljárási szak vagy törvényi rendelkezés „keletkezéstörténetét”, így hitelesen tudják magyarázni és közvetíteni az elsajátítandó tananyagot.

A szerzők:
Dr. Herédi Erika egyetemi docens SZE ÁJK
Dr. Kormos Erzsébet PhD c. egyetemi docens ME ÁJK, csoportvezető ügyész
Dr. Mészáros Gábor PhD egyetemi adjunktus, PTE ÁJK
Dr. Molnár Judit PhD egyetemi adjunktus DE ÁJK
Dr. Nagy Adrienn intézetigazgató, egyetemi docens ME ÁJK
Dr. Nyilas Anna PhD egyetemi adjunktus DE ÁJK
Dr. Pákozdi Zita PhD egyetemi adjunktus SZTE ÁJK
Dr. habil. Pribula László tszv. egyetemi docens DE ÁJK
Prof. Dr. Szabó Imre tszv. egyetemi tanár SZTE ÁJK, KRE ÁJK
Dr. Szalai Péter egyetemi docens SZE ÁJK
Dr. Tóth Barbara egyetemi tanársegéd ME ÁJK
Dr. habil. Udvary Sándor tszv. egyetemi docens KRE ÁJK
Dr. Wallacher Lajos ügyvéd, választottbíró, c. egyetemi docens PTE ÁJK
Prof. Dr. Wopera Zsuzsa tszv. egyetemi tanár ME ÁJK
6 290 Ft
6 290 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
ÚJ
ÚJ
Társasházi törvény
Egységes szerkezetben a lezáráskor ismert 2018. július 1. és 2019. január 1. napján hatályba lépő módosításokkal.

A kötet a következő törvények és rendeletek szövegét tartalmazza:

2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról, kiegészítve a Ptk. Közös tulajdonról és társasházról szóló címével, illetve a Ptké. vonatkozó részével
1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról és a 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1...
1 090 Ft
1 090 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
ÚJ
ÚJ
Új adóeljárási szabályok

A kiadványban a következő törvények hatályos szövege található:


   • 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről

  • 2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról

  • 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól

  • 45/2017. (XII. 22.) NGM rendelet az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről

2 490 Ft
2 490 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
ÚJ
ÚJ
Polgári jog I-VI. DÍSZDOBOZ

Csak egyben kapható, szétbontani a díszdobozt nem lehet.


Külön kötetenként is kapható a kiadvány, az alábbi linkekre kattintva!


 


A Ptk. kommentárja részletes magyarázatokkal segíti a kódex szabályai közötti tájékozódást, az új jogintézmények és rendelkezések megértését. A Kúria bírái, kodifikátorok, jogtudósok mutatják be a változásokat és azok következményeit. Szakszerű, ugyanakkor gyakorlatias elemzésük megkönnyíti a kódex mindennapi alkalmazását.


 


A harmadik, 2018. évi kiadás az új és módosult jogszabályokra figyelemmel, a bírói gyakorlat feldolgozásával készült.A csomag az alábbi köteteket tartalmazza:


30 000 Ft
30 000 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
ÚJ
ÚJ
Polgári jog V/VI. - Kötelmi jog (1-2)

A kommentár két kötetben ismerteti a Ptk. kötelmi jogi könyvét. A kötelmek közös szabályait (jognyilatkozat, képviselet, elévülés, egyezség, teljesítés stb.) követően a szerződések általános szabályai következnek az alapelvektől a szerződéskötés és értelmezés rendjén át az érvénytelenség szabályozásáig, majd a teljesítés és szerződésszegés megújult rendszere, valamint a szerződés megerősítésének, módosításának, megszűntetésének szabályai kerülnek sorra. Néhány újdonságot érdemes kiemelni: szerződéskötés versenyeztetési eljárásban és elektronikus úton, szerződésszegéssel okozott kár, termékszavatosság, az érvénytelenség jogkövetkezményei, a jog- és szerződésátruházás.


 


A Ptk. kommentárja részletes magyarázatokkal segíti a kódex szabályai közötti eligazodást, az új jogintézmények és rendelkezések megértését. A Kúria bírái, kodifikátorok, jogtudósok mutatják be a változásokat és azok következményeit. Szakszerű, ugyanakkor gyakorlatias elemzésük megkönnyíti a kódex mindennapi alkalmazását.


 


A kötet harmadik, 2018. évi kiadása feldolgozza a kötelmi jog általános részéhez, különösen a szerződések általános szabályaihoz kapcsolódó, meglehetősen terjedelmesnek mondható bírói gyakorlatot, valamint kitér a Kúria mellett működő Új Ptk. Tanácsadó Testület álláspontjára. A kommentár tárgyalja a hatálybalépést követően felmerült jogalkalmazási problémákat, így például a gondossági kötelmek és a szerződésszegés, vagy a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség kérdését. A kommentár nagyban támaszkodik a legfrissebb – magyar és nemzetközi – jogirodalomra, az EU-s jogforrásokra és más nemzetközi dokumentumokra is. Mindezekkel a jogalkalmazók számára korszerű és naprakész ismereteket nyújt.

6 000 Ft
6 000 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
ÚJ
ÚJ
Polgári jog IV/VI. - Dologi jog

A kommentár negyedik kötete a birtok, birtokvédelem, jogalap nélküli birtoklás szabályait követően a tulajdonjog szabályozását (tárgya, tartalma, védelme, megszerzése, közös tulajdon, társasház) ismerteti. A legjelentősebb változások a zálogjogot érintik: alapvetően megváltozott a szabályozás rendszere és tartalma, a zálogjogi nyilvántartás jellege. A Ptk. az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény szabályozási köréből az anyagi magánjogi rendelkezéseket átvette, így ezeket is ismerteti a kötet.


 


A Ptk. kommentárja részletes magyarázatokkal segíti a kódex szabályai közötti eligazodást, az új jogintézmények és rendelkezések megértését. A Kúria bírái, kodifikátorok, jogtudósok mutatják be a változásokat és azok következményeit. Szakszerű, ugyanakkor gyakorlatias elemzésük megkönnyíti a kódex mindennapi alkalmazását.


 


A kötet harmadik, 2018. évi kiadása feldolgozza a dologi joghoz köthető kisebb jogszabály-változásokat, kitér például a hitelbiztosítéki nyilvántartással, illetve a birtokvédelemmel kapcsolatos újdonságokra. Részletesen ismerteti a gyakorlatban már felmerült jogalkalmazói problémákat, valamint elemzi a legújabb zálogjogi és ingatlan-nyilvántartási jogi gyakorlatot. A kommentár szövegébe beépítésre kerültek a Kúria legújabb iránymutatásai is, így például a gyakorlat számára kiemelten fontos 1/2017. (IX. 11.) PK vélemény az ingatlan közös tulajdona megszüntetésének egyes kérdéseiről, amely egyfelől a közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatban fontos sorvezetőként szolgál, másfelől a Kúria joggyakorlat-elemző csoportja összefoglaló véleményének bázisán summázza a bíróságok által kialakított helyes gyakorlatot is.

4 000 Ft
4 000 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
ÚJ
ÚJ
ÚJ
ÚJ
A GDPR magyarázata

Az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (GDPR) 2018. május 25-től teljesen új helyzetet teremt az személyes adatok védelmének szabályozásában. A korábbi irányelven alapuló, de tagállamonként eltérő adatvédelmi szabályozást egy egységes, szigorú rezsim váltja fel, amely minden adatkezelővel szemben azonos követelményeket támasztva kíván mind nagyobb védelmet garantálni az adatalanyok számára. Az új szabályozás emellett kihívások elé állítja a jogalkotókat, jogalkalmazókat is, amelyeknek megfelelő lépéseket kell tennie, illetve eljárásokat kialakítania a rendelet egységes alkalmazása érdekében.

Jelen kötet célja az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletében foglalt rendelkezések strukturált és szisztematikus elemzése, amely egyúttal tekintettel van az új uniós szabályozás által szükségessé tett nemzeti jogalkotás eredményére is. Ennek megfelelően a kötet a rendelet szabályainak ismertetése mellett bemutatja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyéb releváns törvények parlament által már elfogadott módosításait is. A kötet továbbá röviden figyelmet szentel az uniós „Adatvédelmi csomag” másik elemének, az úgynevezett rendőrségi irányelvnek is.

Jelen kötet szerzői gárdáját a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság jelenlegi és volt munkatársai alkotják. Egyrészt így biztosítható a személyes adatok védelméhez fűződő jog magyarországi felügyelete során eddig szerzett gyakorlati tapasztalatok átemelése, becsatornázása az új szabályozás magyarázatába, ami lehetővé teszi a vonatkozó rendelkezések könnyebb alkalmazhatóságát a mindennapokban. Másrészt, mivel a szerzők többsége a hatósági munka mellett aktív oktatói és tudományos tevékenységet is kifejt, a kötet nemcsak a jogalkotók és jogalkalmazók számára szolgál hasznos iránymutatásul, hanem azon egyéneknek is, akik aktívan kívánják gyakorolni az Alaptörvényben biztosított információs önrendelkezési jogukat.

10 490 Ft
10 490 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
ÚJ
ÚJ
Polgári jog I/VI. - Bevezető és záró rendelkezések

A kommentár első kötete ismerteti a Ptk. célját, az alapelveket és az értelmező rendelkezéseket. Az emberre vonatkozóan a jogképesség és cselekvőképesség után a gondnokság alá helyezés megújult rendje, majd két új jogintézmény – a támogatott döntéshozatal és az előzetes jognyilatkozat – következik. A korábbi Ptk.-hoz képest jelentősen változott a személyiségi jogok szabályozása és szankciórendszere, e téren kiemelendő a sérelemdíj bevezetése. Az öröklési jog körében a végintézkedés, a törvényes öröklés és a kötelesrész új szabályain túl azok gyakorlati hatását is ismerteti a kötet. A Záró Rendelkezések kommentárja megkönnyíti a Ptk. fogalomrendszerében való eligazodást, továbbá lehetővé teszi az alkalmazandó jog helyes kiválasztását.


 


A Ptk. kommentárja részletes magyarázatokkal segíti a kódex szabályai közötti tájékozódást, az új jogintézmények és rendelkezések megértését. A Kúria bírái, kodifikátorok, jogtudósok mutatják be a változásokat és azok következményeit. Szakszerű, ugyanakkor gyakorlatias elemzésük megkönnyíti a kódex mindennapi alkalmazását.


 


A kötet harmadik, 2018. évi kiadása feldolgozza a Ptk.-hoz kapcsolódó bírói gyakorlatot, amely a Második Könyv vonatkozásában meglehetősen terjedelmesnek mondható. A kommentár kitér a hatálybalépést követően felmerült jogalkalmazói problémákra, így például a sérelemdíj mint új jogintézmény körüli bizonytalanságokra és az arra adott válaszokra is. Az öröklési jog körében szól a kötelesrész és a bizalmi vagyonkezelés kapcsolatáról, a Ptk. Záró Rendelkezéseinek magyarázata feldolgozza a Ptké. hatálybalépését követő módosításait. A kommentár legújabb kiadása utal a személyiségi jog területén nemrégiben elfogadott, a Ptk.-hoz kapcsolódó legfrissebb jogszabályokra is, így megkönnyítve a magánjog anyajogának számító kódex és az egyéb jogforrásokban szereplő részletszabályok együttes alkalmazását.

4 000 Ft
4 000 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
ÚJ
ÚJ
Polgári jog II/VI. - Jogi személy

A 2013. évi V. törvény, a Ptk. egy újításával, a valamennyi jogi személyre vonatkozó általános szabályok bemutatásával kezdődik a kommentár második kötete. Ezt követően az egyes jogi személyekre (egyesület, alapítvány, szövetkezet, egyesülés, vállalatcsoport) alkalmazandó, az előző Ptk. szabályainál jóval részletesebb rendelkezések ismertetése következik. A gazdasági társaságokról szóló korábbi törvény – a betéti, a közkereseti, a korlátolt felelősségű társaságokra és a részvénytársaságokra vonatkozó jelentősen megváltozott tartalommal – teljes egészében beépült a kódexbe.


 


A Ptk. kommentárja részletes magyarázatokkal segíti a kódex szabályai közötti eligazodást, az új jogintézmények és rendelkezések megértését. A Kúria bírái, kodifikátorok, jogtudósok és ügyvédek mutatják be a változásokat és azok következményeit. Szakszerű, ugyanakkor gyakorlatias elemzésük megkönnyíti a kódex mindennapi alkalmazását.


 


A kötet harmadik, 2018. évi kiadása feldolgozza a jogi személyeket érintő – meglehetősen terjedelmes – jogszabály-változásokat, így például a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi beszámolási célokra történő hazai alkalmazásának bevezetéséhez kapcsolódó, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CLXXVIII. törvénnyel, az egyes törvényeknek az üzleti környezet jogi versenyképességének növelése érdekében szükséges módosításáról 2017. évi LXI. törvénnyel és a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel összefüggő, valamint egyéb magánjogi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi II. törvénnyel bevezetett módosításokat. A kommentár részletesen ismerteti a Ptk. Harmadik Könyvéhez kapcsolódó bírói gyakorlatot, a legújabb jogalkalmazási dilemmákat.

8 000 Ft
8 000 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
ÚJ
ÚJ
Polgári jog VI - Kötelmi jog (3-6)

A kommentár két kötetben ismerteti a Ptk. kötelmi jogi könyvét. Az egyes szerződéseket a gyakorlati igényeknek és tapasztalatoknak megfelelő tartalommal (és más csoportosításban) tartalmazza az új kódex. Korábban nem szabályozott szerződésekkel is kiegészült a törvénykönyv, úgymint a bizalmi vagyonkezelés, a franchise és a lízing. Egyes jogintézmények megszűntek (például felelős őrzés), mások szabályozása részletesebb lett (például értékpapír). A kötet ismerteti a szerződésen kívül okozott kárért való felelősség rendelkezéseit, köztük a közhatalom gyakorlásával okozott kárért viselt felelősséget és a termékfelelősséget is.


 


A Ptk. kommentárja részletes magyarázatokkal segíti a kódex szabályai közötti eligazodást, az új jogintézmények és rendelkezések megértését. A Kúria bírái, kodifikátorok, jogtudósok mutatják be a változásokat és azok következményeiket. Szakszerű, ugyanakkor gyakorlatias elemzésük megkönnyíti a kódex mindennapi alkalmazását.


 


A kötet harmadik, 2018. évi kiadása feldolgozza a kötelmi jog különös részéhez kapcsolódó bírói gyakorlatot. A kommentár figyelemmel van az előző kiadás megszületése után elfogadott jogszabályokra, így például a bizalmi vagyonkezelés vonatkozásában kitér az egyes törvényeknek az üzleti környezet jogi versenyképességének növelése érdekében szükséges módosításáról szóló 2017. évi LXI. törvény által bevezetett módosításokra, a kártérítési jog körében a Kp. és a Pp. új szabályaira. A kommentár szövegébe beépítésre kerültek a Kúria legújabb iránymutatásai is, így például a gyakorlat számára jelenleg kiemelt fontossággal bíró jogegységi határozatok a deviza alapú hitelszerződésekkel kapcsolatban.

8 000 Ft
8 000 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
ÚJ
ÚJ
  Magyarázat az elektronikus ügyintézésről szóló törvényhez

Az infokommunikációs eszközök fejlődése és elterjedése eredményeként az állam és állampolgár kapcsolata, a kapcsolattartás formája változni kezdett az elmúlt évtizedben. A központi közigazgatásban és egyes bírósági és egyéb eljárásokban az elektronikus ügyintézés ma már nem számít speciális területnek, egyre inkább a mindennapok szerves része. Ez kihívást jelent úgy az ügyfelek, mint a jogalkalmazók vagy akár a jogi képviselők számára is. Bízunk benne, hogy a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács, valamint a Magyary Zoltán E-közigazgatástudományi Egyesület közreműködésével megszületett elméleti és gyakorlati kézikönyv - az elektronikus ügyintézés, az informatikai együttműködés, valamint a bizalmi szolgáltatások praktikus elemzésével - hozzájárul ahhoz, hogy a digitális technológiák észrevétlenül, segítő módon váljanak a közigazgatás mindennapjainak részévé. 

A törvény célja - a XXI. század technikai fejlődéséhez igazodva - az elektronikus úton történő ügyintézés kiterjesztése; az ehhez szükséges jogi feltételek és a technikai fejlesztések jogalapjának megteremtése, valamint az ügyfelek széles körének ügyintézési szolgáltatásokat nyújtó állami és nem állami szervezetek egységes elvek mentén történő elektronikus ügyintézésre szorítása.Az elektronikus ügyintézés mint fogalom olyan komplex folyamatot takar, mely nagyon sokféleképpen határozható meg. A szakirodalom mindmáig adós egy olyan konszenzusos definícióval, amely valamennyi szakember számára elfogadhatóan határozná meg, hogy pontosan mit is értünk elektronikus ügyintézés alatt.

10 490 Ft
10 490 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
 


Webáruház készítés