Új jelszó kérése

Polgári jog


Sorrend:


Kommentár a lakástörvényhez

A kézirat lezárásának dátuma: 2014. szeptember 30.


 


A Lakástörvény hatályba lépése óta csaknem húsz év telt el. Ezen időszak alatt nem csak a társadalmi, gazdasági körülmények, de az ítélkezési gyakorlat és a jogalkalmazók igényei is megváltoztak. Ezért készített új, átfogó magyarázatot Kiadónk az 1993. évi LXXVIII. törvényhez. A kommentár teljes körűen, a legújabb bírói gyakorlat feldolgozásával kíván segítséget nyújtani jogalkalmazóknak a jogszabály értelmezéshez.


 


Lehetséges, hogy a könyv már elfogyott, csak erről nem tudunk (régebbi kiadású könyveknél előfordul). Épp ezért, megrendeléskor nem tudjuk garantálni, hogy a könyvet ki is tudjuk küldeni. Előre utalás esetén természetesen visszatérítjük a kiadvány árát, egyéb esetekben töröljük vagy módosítjuk a megrendelést, a megrendelővel történt egyeztetést követően.

3 675 Ft
3 675 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
A polgári jog fejlődése a kontinentális Európa nagy jogrendszereiben

A jogharmonizáció és a jogegységesítés jelszavaitól és programjaitól hangos Európa már jó ideje. A témával foglalkozó szakmai írásokat helyenként szürke monotónia jellemzi, ezért üde színfoltokat jelentenek azok a publikációk, melyek történeti és nemzeti jogi metszeteket is mutatnak.

A közösségi jog jogharmonizációs módszerű fejlesztésének eszközei évtizedekig az irányelvek voltak, azonban a közösségi magánjog mára már kinőtte őket, mivel újfajta jogi széttöredezettséghez vezettek, holott feladatuk éppen ennek kiküszöbölése lett volna. Fokozott igény mutatkozik tehát arra, hogy a közösségi magánjog eddigi fentről lefelé történő megközelítését (top down approach) a lentről felfelé való megközelítés (bottom up approach) váltsa fel. Ez az új szemlélet a korábbinál nagyobb érdeklődést mutat a nemzeti jogrendszerek iránt és a jogösszehasonlítás számára is új helyzetet kínál.

Jelen monográfia a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Polgári Jogi Tanszékén immáron lassan két évtizede folyó összehasonlító polgári jogi kutatások eredményeit összegzi és a magyar jogrendszer fejlesztéséhez, valamint a nemzetköziesedő polgári jog egyetemi oktatásához kíván adalékokat, sémákat adni. A külföldi jogrendszereket és jogi kultúrákat bemutató mű a római jog, a bizánci jog és a kánonjog európai jogfejlődésre gyakorolt hatásának felvázolása mellett, különösen a francia, az olasz, a holland, a belga, a luxemburgi, a német, az osztrák, a svájci, a görög, a dán jogfejlődésről, valamint az európai magánjog egységesítésének folyamatáról ad részletes leírásokat, elemzéseket.

A könyv 2009. évi kiadása példányainak elfogytával vált szükségessé ezen újabb bővített, második kiadás előkészítése. Folyamatban van ugyan e könyv tematikájának kiterjesztése más, eddig fel nem dolgozott jogrendszerek anyagaira is, ez a mostani kiadás azonban a jogi felsőoktatás aktuális igényeihez igazodva csak kisebb mértékű anyagfejlesztést tartalmaz.

8 500 Ft
8 500 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
A mélység tornácán

Peters professzor, az iowai egyetem tanárának könyve a szólásszabadság filozófiai alapvetéseire tanít minket, és ez két okból is üdvös cselekedet tőle: egyfelől a kötetben alaposan mérlegre tett eszmék korántsem gyökereznek kellő mélységben jelenlegi jogrendszerünkben és különböző közösségeink saját kultúrájában, másfelől pedig a kötet olyan kérdéseket feszeget, amelyekben jellegüknél fogva sehol, még a szólásszabadság alapozásával nálunknál jóval többet időző államokban sem lehet teljes egyetértés.

Mint szükségszerűen mindenki, aki szívén viseli a szólásszabadság és az emberi méltóság sorsát, Peters professzor is tudatosan fikcióra építi stratégiáját. A szólásszabadság és a méltóság harcosai (jóhiszeműen ideértve a tekintélyes döntéshozó testületeket, bíróságokat, alkotmánybíróságokat és némi gyanakvás mellett akár magát a jogalkotót is) nem képesek többre, mint feltalálni egy általuk helyesnek gondolt elképzelt világot, amelyben mindkét szempont érvényesülésre képes. Hogy aztán e mívesen kimunkált, ténylegesen is felépített, sőt beköltözhető világnak mi lesz a sorsa (belakják-e? gyakorolják-e a biztosított jogokat? becsben tartják-e őket? lerombolják? nevetségessé teszik?), az már tisztán a demos döntésein múlik.

Itt Európában az e kötetben is elképzelt önérzetes állampolgár egyszerre utasítaná el a képmutató, a nyilvánossággal szemben jogaira hivatkozó politikust és a felületes, pártos, az igazság megtalálásában nem érdekelt sajtót, tisztelné az egyén választási lehetőségét, de kárhoztatná a morális szakadékokba vezető kereskedelmi médiát, óvakodna az államtól, de elvárásai is lennének vele szemben a szabadság tényleges gyakorlásának biztosítása tárgyában, és egészen biztosan nem várná gondjai megoldását kizárólag vagy elsősorban a jogrendszertől.

A szerző tanít és vitára késztet egyszerre, miközben szédítő kultúrtörténeti kalandozásra hív, Szent Pál apostoltól indulva korunkba megérkezve; hiába, a szólásszabadság története egyben az emberiség története. Aki nem ebben az összefüggésben vizsgálja a szólásszabadság kérdéseit, az nem juthat messzire. Bízom benne, hogy aki elolvasta ezt a könyvet, egy lépéssel előrébb jutott ezen a végeláthatatlanul hosszú úton.

4 305 Ft
4 305 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Manuel sur l'union européenne

Les éditions précédentes du Manuel sur l’Union européenne ont été publiées en plusieurs dizaines de milliers d’exemplaires en langues anglaise, française, hongroise et slovaque, ses traductions et sa distribution ont été soutenues entre autres par la Commission européenne. L’ouvrage fait partie du programme d’études de nombreuses universités et écoles supérieures et il est souvent utilisé par les fonctionnaires travaillant au sein des institutions européennes et les candidats participant aux concours de l’UE.


 


L’ouvrage fournit une vue d’ensemble claire sur l’Union européenne et son fonctionnement en présentant, dans un langage simple, son système institutionnel, ses différentes politiques, ses mécanismes juridiques et la manière dont elle prend ses décisions. De plus, le manuel est complété par un glossaire comprenant près de 400 expressions, consultable de manière totalement indépendante du manuel.


 


Ce livre doit son succès en grande partie à ses actualisations régulières qui suivent, quasiment en temps réel, l’évolution de l’Union européenne et tiennent ainsi le lecteur au courant des changements les plus récents de l’architecture européenne. La nouvelle édition présente le fonctionnement actuel de l’Union, modifiée par le traité de Lisbonne et présente les réformes récentes, entre autres les réponses données à la crise économique et financière, la réforme de la politique agricole, les composants du rôle plus important que l’Union s’attribue sur la scène internationale et la politique énergétique refondée sur de nouvelles bases. D’une manière similaire aux éditions précédentes, le manuel propose, dans la logique de présenter les évolutions les plus actuelles, un ensemble de connaissances fondamentales indispensables pour ceux qui souhaitent connaître et comprendre le fonctionnement actuel de l’Union.


 


Le professeur Zoltán Horváth, auteur de huit ouvrages sur l’Union européenne et les organisations internationales a poursuivi ses études en Hongrie, en France et au Royaume-Uni. Il a soutenu sa thèse de doctorat sur le système de la prise de décision au sein de l’Union européenne. Il a collaboré à l’Université de l’Economie de Budapest, l’Académie hongroise des sciences, l’Assemblée nationale hongroise et l’École supérieure de management de Budapest. Récemment, il a mené au nom de l’UE plusieurs projets de renforcement des capacités et de rapprochement à l’UE dans des pays candidats et candidats potentiels à l’adhésion. Son dernier livre a été nominé pour le Prix du livre européen en 2011.

5 990 Ft
5 990 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
A toleráns társadalom

Lee C. Bollinger két könyve, A toleráns társadalom és a Korlátlan, erőteljes és szélesre nyitott közel negyedszázados különbséggel látott napvilágot. Utóbbi alig néhány éve jelent meg, de időbeli különbségük alig érzékelhető – mindkét kötet rendkívül aktuális problémákat boncolgat. A szerző az amerikai szólásszabadság kutatója, a tengerentúli jogtudományi „establishment” elismert és gyakran hivatkozott alakja. Írásai hamisítatlanul amerikaiak, ám Bollinger felfogásának számos eleme igencsak európai, mint a sajtószabadság önálló jogként való elismerése vagy a hozzáférési jogok melletti kiállás. Ezeket az elveket pedig érdemes megvizsgálnunk akár az elmúlt bő két évtizedben a magyar jogrendszerben felállított jogi konstrukció szemszögéből is. Bollinger nagyívű vízióiból már jelenünkben is sokat tanulhatunk, még akkor is, ha azok nem a közeli jövőben válnak valósággá.

4 305 Ft
4 305 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Változó civil világ (2. átdolgozott kiadás, 2014)

A 2012-ben megjelent kiadvány második, átdolgozott kiadása.

Az első kötet megjelenése óta bekövetkezett jogszabályváltozások, különös tekintettel a 2014. március 15-én hatályba lépett új Polgári törvénykönyv, szükségessé tették a könyv átdolgozását, aktualizálását. Az új kiadványban külön fejezet foglalkozik a NAV gyakorlatával. A kötet átfogó képet nyújt a civil szervezetek létrehozásával, működésével és gazdálkodásával kapcsolatos feladatokról, kötelezettségekről, az igénybe vehető adókedvezményekről, mely ismeretek a mindennapi működésben segíthetik a szervezetek munkatársait.

A szerzők a szektor elismert szakértői, akik között található jogász, közgazdász, politológus, NEA-kollégiumi elnök, és civil ügyekben eljáró gyakorló bíró is. Felkészültségük és gyakorlati tapasztalataik garanciát jelentenek arra, hogy a kézikönyv olvasói hasznosítható ismeretekhez jussanak, így a téma iránt mélyebben érdeklődőknek is bátran javasoljuk a kézikönyvet.

A kiadvány a következő kérdésekre koncentrál:
- alapítás, nyilvántartás,
- működéssel kapcsolatos kérdések,
- a civil szervezetek gazdálkodása,
- adózás és számvitel,
- a civil szervezetek támogatása.

Jogtár Könyvtár

- Az Új Jogtáron elérhető statikus, nem hatályosított elektronikus kiadvány, amely a könyv formában megjelentetett kiadvány tartalmával azonos.
- Az Új Jogtáron - előfizetés birtokában- együttműködik az Új Jogtárral, az Új Jogtár Plusszal és a Szakmai Jogtárral: működnek a dokumentumban a magyar és uniós jogszabályi kapcsolatok, hivatkozott döntések elérhetőek.
- A kiadvány az Adatbázisok menü Jogtár Könyvtár menüpontjából érhető el önálló nyitó oldalon.

A változó civil világ már a Jogtár Könyvtárban is elérhető!

3 990 Ft
3 990 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
ESSENTIAL EU LAW IN CHARTS

Visualising law, as the authors are attempting to do in this book, gives the reader some idea of what the blueprint of the edifice of European Union law looks like. The book contains 283 EU law-related charts (primary, secondary and case law) dealing with the following issues: introduction to the subject, the development of European integration, the institutions, competences of the EU, the adoption of secondary measures, the nature of EU law, introduction to substantive EU law, the internal market, competition law, social law, legal integration and enforcement.


 


Firstly, the charts are intended as a learning tool for students as well as for practitioners endeavouring to brush up on their EU law skills. Indeed most people understand and memorise complex or abstract content more easily if they have some form of visual aid at their disposal. Secondly, these charts are intended as a presentation tool. Whether lecturing on EU law in a university, explaining an issue of EU law to a client or making a presentation before the board of directors of a company, visual tools can be highly useful.


 


This book is accompanied by “Essential EU Law in Text”, which is based on the charts and refers to them.


 


Christa Tobler is a professor at both the Universities of Leiden (the Netherlands) and of Basel (Switzerland), where she teaches EU law. In her research, she places a particular emphasis on the issues of legal equality and discrimination, both in economic and in social law.


 


Jacques Beglinger is a lawyer and member of the board of directors of a business association in Berne (Switzerland). He received his legal training in Switzerland, France and the United States. His background is in industrial law with a specialisation in international commercial law including, in particular, the areas of technology, e-business and media.


 


This volume is associated to the Meijers series of the Meijers Research Institute and Graduate School of Leiden University, the Netherlands (http://law.leiden.edu/research/publications)


 


This book is a product of the “EUR-Charts - EU Law in Charts” project (www.eur-charts.eu).


 


Companion website: http://www.eur-charts.eu/webcompanion

8 000 Ft
8 000 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Ptk. Fordítókulcs Oda-Vissza

Ez a könyv a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény [PTK.] összehasonlítását tűzi ki céljául, annak érdekében, hogy az Olvasó számára könnyebbé tegye a [PTK.] rendelkezéseinek megismerését és az alkalmazásukra történő felkészülést.


 


Az összehasonlítás megkönnyítése érdekében az első hasáb a [PTK.] szövegét tartalmazza annak eredeti sorrendjében, a második hasábban pedig a Ptk. rendelkezései találhatóak, de nem eredeti, hanem a [PTK.] szabályainak megfelelő rendben. Így az Olvasónak nem kell keresnie, hogy a [PTK.] egyik szabályának a Ptk. melyik szabálya felel meg.


 


Mivel a [PTK.] rendelkezései közé bekerültek a Gt. (a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény) és a Csjt. (a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény) szabályai, ezért a Gt. és a Csjt. rendelkezései is megtalálhatóak a második hasábban. Hasonló a helyzet a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény (Szöv.tv.) egyes, érintett szabályaival is.


 


A két hasáb alatti rövid megjegyzés bemutatja a változás lényegét, ezzel együtt a könyvnek nem célja a [PTK.] indokolása vagy kommentálása.


 


A második feldolgozás a Ptk. eredeti törvényi sorrendjében halad, és ahhoz rendeli a [PTK.] szabályait (ez a rész nem tartalmazza a Gt., a Csjt., a Szöv.tv. rendelkezéseit). A megjegyzés gyakran azonos a másik feldolgozásban találhatóval, de az esetek egy részében - ahol a két törvénykönyv rendelkezéseinek szabályozási köre nincs teljes fedésben egymással - más megjegyzések (is) indokoltak az eltérő összefüggések bemutatása érdekében. Érdemes ezért egy-egy jogszabályt mindkét feldolgozásban megnézni, vagyis oda-vissza igénybe venni a fordítókulcsot.


 


Bízunk benne, hogy a fordítókulcs hasznos segítséget nyújt az új Polgári Törvénykönyv megismeréséhez és az alkalmazására való áttéréshez minden jogalkalmazó és érdeklődő számára.


 


Lehetséges, hogy a könyv már elfogyott, csak erről nem tudunk (régebbi kiadású könyveknél előfordul). Épp ezért, megrendeléskor nem tudjuk garantálni, hogy a könyvet ki is tudjuk küldeni. Előre utalás esetén természetesen visszatérítjük a kiadvány árát, egyéb esetekben töröljük vagy módosítjuk a megrendelést, a megrendelővel történt egyeztetést követően.

Bevezetés a nemzetközi kapcsolatok elméletébe
Összezsugorodó világunkban talán még az eddigieknél is nagyobb szükségünk van arra, hogy képesek legyünk nemzetközi dimenzióban gondolkodni. A szerző eddigi oktatói tapasztalatai szerint ez egyáltalán nem egyszerű. E munka ehhez kíván segítséget nyújtani a nemzetközi kapcsolatok mozgatórugóinak jobb megértésével, a nemzetközi viszonyokat meghatározó folyamatok lényegre törő bemutatásával, valamint a nélkülözhetetlen történeti és elméleti háttér felvázolásával. A tárgyalt kérdések megközelítés...
3 950 Ft
3 950 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
ÚJ
ÚJ
Polgári jog I-VI. DÍSZDOBOZ

Csak egyben kapható, szétbontani a díszdobozt nem lehet.


Külön kötetenként is kapható a kiadvány, az alábbi linkekre kattintva!


 


A Ptk. kommentárja részletes magyarázatokkal segíti a kódex szabályai közötti tájékozódást, az új jogintézmények és rendelkezések megértését. A Kúria bírái, kodifikátorok, jogtudósok mutatják be a változásokat és azok következményeit. Szakszerű, ugyanakkor gyakorlatias elemzésük megkönnyíti a kódex mindennapi alkalmazását.


 


A harmadik, 2018. évi kiadás az új és módosult jogszabályokra figyelemmel, a bírói gyakorlat feldolgozásával készült.A csomag az alábbi köteteket tartalmazza:


30 000 Ft
30 000 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
ÚJ
ÚJ
Polgári jog V/VI. - Kötelmi jog (1-2)

A kommentár két kötetben ismerteti a Ptk. kötelmi jogi könyvét. A kötelmek közös szabályait (jognyilatkozat, képviselet, elévülés, egyezség, teljesítés stb.) követően a szerződések általános szabályai következnek az alapelvektől a szerződéskötés és értelmezés rendjén át az érvénytelenség szabályozásáig, majd a teljesítés és szerződésszegés megújult rendszere, valamint a szerződés megerősítésének, módosításának, megszűntetésének szabályai kerülnek sorra. Néhány újdonságot érdemes kiemelni: szerződéskötés versenyeztetési eljárásban és elektronikus úton, szerződésszegéssel okozott kár, termékszavatosság, az érvénytelenség jogkövetkezményei, a jog- és szerződésátruházás.


 


A Ptk. kommentárja részletes magyarázatokkal segíti a kódex szabályai közötti eligazodást, az új jogintézmények és rendelkezések megértését. A Kúria bírái, kodifikátorok, jogtudósok mutatják be a változásokat és azok következményeit. Szakszerű, ugyanakkor gyakorlatias elemzésük megkönnyíti a kódex mindennapi alkalmazását.


 


A kötet harmadik, 2018. évi kiadása feldolgozza a kötelmi jog általános részéhez, különösen a szerződések általános szabályaihoz kapcsolódó, meglehetősen terjedelmesnek mondható bírói gyakorlatot, valamint kitér a Kúria mellett működő Új Ptk. Tanácsadó Testület álláspontjára. A kommentár tárgyalja a hatálybalépést követően felmerült jogalkalmazási problémákat, így például a gondossági kötelmek és a szerződésszegés, vagy a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség kérdését. A kommentár nagyban támaszkodik a legfrissebb – magyar és nemzetközi – jogirodalomra, az EU-s jogforrásokra és más nemzetközi dokumentumokra is. Mindezekkel a jogalkalmazók számára korszerű és naprakész ismereteket nyújt.

6 000 Ft
6 000 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
ÚJ
ÚJ
Polgári jog IV/VI. - Dologi jog

A kommentár negyedik kötete a birtok, birtokvédelem, jogalap nélküli birtoklás szabályait követően a tulajdonjog szabályozását (tárgya, tartalma, védelme, megszerzése, közös tulajdon, társasház) ismerteti. A legjelentősebb változások a zálogjogot érintik: alapvetően megváltozott a szabályozás rendszere és tartalma, a zálogjogi nyilvántartás jellege. A Ptk. az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény szabályozási köréből az anyagi magánjogi rendelkezéseket átvette, így ezeket is ismerteti a kötet.


 


A Ptk. kommentárja részletes magyarázatokkal segíti a kódex szabályai közötti eligazodást, az új jogintézmények és rendelkezések megértését. A Kúria bírái, kodifikátorok, jogtudósok mutatják be a változásokat és azok következményeit. Szakszerű, ugyanakkor gyakorlatias elemzésük megkönnyíti a kódex mindennapi alkalmazását.


 


A kötet harmadik, 2018. évi kiadása feldolgozza a dologi joghoz köthető kisebb jogszabály-változásokat, kitér például a hitelbiztosítéki nyilvántartással, illetve a birtokvédelemmel kapcsolatos újdonságokra. Részletesen ismerteti a gyakorlatban már felmerült jogalkalmazói problémákat, valamint elemzi a legújabb zálogjogi és ingatlan-nyilvántartási jogi gyakorlatot. A kommentár szövegébe beépítésre kerültek a Kúria legújabb iránymutatásai is, így például a gyakorlat számára kiemelten fontos 1/2017. (IX. 11.) PK vélemény az ingatlan közös tulajdona megszüntetésének egyes kérdéseiről, amely egyfelől a közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatban fontos sorvezetőként szolgál, másfelől a Kúria joggyakorlat-elemző csoportja összefoglaló véleményének bázisán summázza a bíróságok által kialakított helyes gyakorlatot is.

4 000 Ft
4 000 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
 


Webáruház készítés