Új jelszó kérése

Polgári jog


Sorrend:


Reményvétel

E könyv egy közel 3000 éves időutazásra hívja Olvasóit.


 


A „reményvétel” azok közé a monografikus igénnyel a nemzetközi szakirodalomban évszázadokra visszamenően is csak alig tárgyalt intézmények közé tartozik, amelyre szakmánk római jogi tanulmányaiból rendszerint jól emlékezik, talán éppen annak különlegessége okán. A szerző reményei szerint ez a könyv kettős értelemben is érdekes. Az egyik a feldolgozásnak a hazai és nemzetközi szakirodalomban újszerűnek mondható, a tárgyat szubatomikus léptékben boncoló – lényegében mind a Zimmermann-iskola, mind a milánói ARISTEC metodikájától eltérő – módszere, a másik a „feltárás” alapján kirajzolódó eredmények meglepő sokszínűsége. A munka kézzelfogható bizonyítékokkal szolgál arra a különös tényre, hogy az európai és részben az angolszász magánjogi gondolkodás hatalmas „tengere” a reményvételen mint egyetlen „vízcseppen” keresztül meglepően széles spektrumban szemlélhető.


 


A mű két főrészből áll. Az első a „meghökkentő” ötlet – mely szerint az adásvétel tárgya a remény – „feltalálásának” előzményeit és körülményeit vizsgálja az irodalom és képzőművészet, valamint a jog és tudománya görög és római antikjában. A nagyobb terjedelmű római jogi fejezet eljut az intézmény részletes leírásáig, s végül egyebek mellett az idegen dologbeli jogok és kötelmi követelések, valamint az egyes vagyonösszességek (hagyaték, csődvagyon) kockázatos vételeinek meglepően gazdag római kazuisztikájával foglalkozik. A második rész tárgyalja a kialakult jogintézmény és bemutatott párhuzamos esetei továbbélését. Ennek 1. fejezetében a keleti jogiskolák, a bizánci jog, a glosszátoriskola, a kommentátorok és a kanonisztika, a humanizmus, az ún. „kifinomult jogtudomány”, a természetjog tudománya és fontosabb kódexei (bajor, porosz), a francia „Ancien Régime”, az usus modernus, a német pandektisztika és a szász ptk. eredményeit kutatja. A 2. fejezet a hatályos polgári és kereskedelmi jogszabályok, valamint az ezeken alapuló felsőbírósági gyakorlat és a jogtudomány „hatályos” eredményeit vizsgálja azok francia, osztrák, német, svájci, olasz, angol és egyes amerikai (USA, Louisiana, Arizona; Mexico) forrásaiban, nem hagyva érintetlenül az EU másodlagos jogát és az európai szerződési jog harmonizálásának eszközeit sem. A munka utolsó fejezete a kutatás tárgyát a hazai magánjogban vizsgálja a XIX. század utolsó évtizedeitől, a kommunizmus és a szocializmus időszakán át a hatályos jogig, figyelemmel a készülő új magyar kódexre és kodifikációs előzményeire. Ezeket az idő- és térbeli kereteket törekszik kitölteni a munka mind a tudomány és az elmélet, mind pedig a tárgyi jog és annak felsőbírósági gyakorlata forrásaival, olyan kérdéseket is boncolgatva, mint a magánjog emberképe, a forgalmi kockázatok normatív és ügyleti kezelhetősége, a kötelemszegés határai, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékegyensúlya, dologfogalom és jogügyleti tárgy, ill. alanyi jog és váromány összefüggései, a tulajdonátszállás, a veszélyviselés és a szavatosság szabályai, a vegyes szerződések problémái, valamint számos egyéb – a legkevésbé sem „erőszakolt” – összefüggés pl. az öröklési joggal, a csődjoggal, a büntetőjoggal, az eljárásjoggal, vagy az ún. biobankkal.


 


A kötet végén igen részletes forrás- és tárgymutató segíti az érdeklődő és a kutató munkáját.

7 800 Ft
7 800 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Védői szemmel

Az Országgyűlés 2017. június 13-án fogadta el a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvényt. Ehhez az aktushoz négy éves előkészítő munka vezetett. Gyökeres változások elé nézünk. Más minőség fog bekövetkezni. Valamennyi hivatásrend új kihívásokkal szembesül. Olyanokkal, amelyek szemléletváltást is megkövetelnek az eljárási szereplőktől.


 


A könyv szerzője 2014-től vett részt a kodifikációs munkában. Tagja volt az új Be.-t előkészítő kodifikációs bizottságnak, majd a tanácsadó testületnek, valamint a Magyar Ügyvédi Kamara jogalkotási munkacsoportjának.


 


Voltaire szerint „Ha jó törvényt akarsz, vesd tűzbe a régit és alkoss újat”. Szerencsére az új kódex megalkotásánál nem ez a szemlélet érvényesült.
A jelentős változások ellenére megmaradt a büntetőeljárás hagyományos és történetileg kialakult rendszere.


 


A szerző az elmúlt kilenc évben megjelent írásait áthangszerelve, az új törvényre aktualizálva tesz kísérletet arra, hogy átvezesse az olvasót a régi eljárási törvényből az új kódexbe, megvilágítva az eltéréseket, feltárva a régi és az új szabályozás fonákságait. Az írások segítséget nyújtanak az átálláshoz. Ahhoz, hogy az eljárási szereplők rendszerben és egyediben is gondolkodva tudjanak áthangolódni az új szabályozásra. A könyv az új attitűd kialakításához is segédletet nyújt.


 


A kötet, csakúgy, mint a szerző korábbi könyve – PERISZKÓP (Jogi ÖTpercesek) 2010–2015 – rendhagyónak számít a jogi kiadványok piacán. Az újdonság erejével hat a címben is testet öltő szemléletmód. Védői szemmel…


 


Csomós Tamás az elméleti és gyakorlati problémákat olyan, a hivatásrendhez igazodó látásmódban elemzi, amely nem hagyja hidegen az olvasót. Együttgondolkodásra és vitára késztet.


 


Bánáti János: A büntető anyagi jogi és eljárásjogi témájú tanulmányok, jogi ötpercesek mindegyike külön-külön is értékes, de kötetbe foglalva olyan nagy ívű áttekintést tesz lehetővé a büntetőjog területén dolgozó jogászoknak, ami nélkülözhetetlenné teszi ezek ismeretét.


 


Harangozó Attila: A jogrendszer működtetésének javítása egyfajta misszióként jelenik meg minden gondolatában úgy, hogy a meglévő értékek megóvását soha nem veszíti szem elől.

4 600 Ft
4 600 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Fiduciary Property Management and the Trust

In the history of law, the English institution of the trust is one of the most original and least straightforward institutions in the theory of private law,which rests on the foundations of Roman law. On the other hand the legal institution of the trust and similar legal arrangements were introduced in several countries with civil law and mixed jurisdiction.


 


The book discusses the development of use and the trust and also examines other contemporary legal institutions that may have played a role in the development of the trust. It deals with the description of the rules of the trust, including variations in the definition of the trust, and its common classifications in literature and also works up questions concerning the adoption of the trust in civil law systems. It also raises issues that continue to particularly impede and prevent the full application of the rules of the trust in the legal systems of civil law to this day. The book provides an overview of legislative methods and legal practices in different countries with a potential to implement the trust or trust-like legal devices and discusses the main international efforts aimed at the unification of law too.


 


The author also describes the background and main rules of the fiduciary property management contract in Hungary. The work is perhaps unique in its choice of providing a detailed analysis of Hungarian regulation.


 


István Sándor is associate professor of law at Eötvös Loránd University in Budapest and he is also a practising lawyer. He visited several foreign universities and research centres as research fellow or visiting lecturer. He is member of the International Bar Association, Interlegal, International Federation of European Law, Society of Trust and Estate Practitioners, Selden Society and numerous Hungarian law and scientific associations. He published several books and articles in trust law, company law, legal history and civil law.

8 000 Ft
8 000 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Választójogi és népszavazási kommentárok

Ajánló

A Választójogi és népszavazási kommentárok című kiadvány a tárgykör teljes hazai joganyagának kommentárjait tartalmazza. A mű az elmélet és a joggyakorlat eddigi eredményeit felhasználva értelmezi a választójogi és népszavazási szabályozást; kitér annak alkotmányos és gyakorlati vonatkozásaira. Hasznos segítséget nyújt a szakembereknek és a terület iránt érdeklődőknek egyaránt.

A könyv a következőket tartalmazza egy kötetben
  • - Kommentár az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló 2003. évi CXIII. törvényhez

  • - Kommentár a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásáról

  • - Kommentár az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvényhez

  • - Kommentár a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvényhez

  • - Kommentár a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényhez

  • - Kommentár a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvényhez

8 390 Ft
8 390 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Kommentár a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényhez

A kötet a Kjt. és az alkalmazandó Mt. szabályokat együtt, komplexen tárgyalja. A kötet ismerteti a kapcsolódó bírói gyakorlatot, és kitekintést az egyes szabályok uniós jogi hátterére is. A könnyebb kezelhetőség érdekében három nagy ágazat - a közoktatás, a felsőoktatás és az egészségügy - speciális szabályait külön függelékben, a kötet végén tárgyaljuk. A kötet szerzői elismert munkajogászok: gyakorlati szakemberek, egyetemi oktatók, a jogalkotásban közreműködő szakértők.


 


A közalkalmazotti jogviszony szabályozása több okból is a magyar munkajog legösszetettebb területe. Egyrészt, a közalkalmazottakra 1992 óta önálló kódex vonatkozik, ám mellette háttérszabályként a munka törvénykönyvét is alkalmazni kell. Másrészt, a mintegy félmillió közalkalmazott ráadásul rendkívül eltérő ágazatokban végez munkát: az egészségügyi, köz- és felsőoktatási, szociális, közművelődési stb. területek sajátosságait külön törvények, vagy végrehajtási rendeletek rögzítik. Nincs még egy olyan munkáltató, akinek a foglalkoztatási viszonyaira annyiféle jogszabályt kell egyszerre és egymásra tekintettel alkalmazni, mint a közalkalmazottat foglalkoztató költségvetési szervnek. A jogkeresők helyzetét tovább nehezíti, hogy az elmúlt évtizedek számos munkajogi reformja - köztük az új Mt. hatálya lépése - és különösen a máig folyamatban lévő illetményrendezések állandó forrásban tartják ezt a területet.


 


A Kommentár célja, hogy segítséget nyújtson a jogalkalmazóknak eligazodni ebben a rendkívül összetett, szinte átláthatatlan joganyagban. A bonyolult szabályozás miatt a kötet szerkezete kissé eltér a megszokott kommentárokétól. Miközben a Kjt. felépítését követi, az adott szabályokhoz kapcsolódó további jogszabályokat is feldolgozza, így különösen az Mt.-t és a fontosabb végrehajtási szabályokat. A kötet tehát a Kjt. és az alkalmazandó Mt. szabályokat együtt, komplexen tárgyalja. Ne lepődjön meg ezért az Olvasó, ha egy-egy paragrafushoz terjedelmes, a kapcsolódó jogszabályok egész fejezeteit feldolgozó magyarázatokat talál. A kötet ismerteti a kapcsolódó bírói gyakorlatot, és kitekintést az egyes szabályok uniós jogi hátterére is. A könnyebb kezelhetőség érdekében három nagy ágazat - a közoktatás, a felsőoktatás és az egészségügy - speciális szabályait külön függelékben, a kötet végén tárgyaljuk. A kötet szerzői elismert munkajogászok: gyakorlati szakemberek, egyetemi oktatók, a jogalkotásban közreműködő szakértők.

10 490 Ft
10 490 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Szerzői jogi korlátozások és a szerzői jog emberi jogi háttere

Gyenge Anikó könyve a szerzői jogi szabad felhasználások rendszerének átfogó elemzését adja. A mű beazonosítja azokat az emberi jogokat, amelyek érvényesüléséhez szükséges lehet a szerző – szintén emberi jogi hátterű – kizárólagos engedélyezési jogának korlátozása. A kötetben elvégzett vizsgálat célkitűzése annak elemzése, hogy a nemzetközi, a közösségi és a magyar szerzői jogi szabályozás által biztosított renden keresztül megfelelően érvényesülnek-e a szerzőt és a korlátozások kedvezményezettjeit megillető emberi jogok, illetőleg hogy beazonosítsa, a szabályozásnak melyek azok az elemei, amelyek az emberi jogoknak a szerzői jogi szabályozáson keresztüli érvényesülését befolyásolják. A vizsgálat elsősorban a jogi szabályozásra koncentrál, de kiterjed a joggyakorlat indokolt terjedelmű elemzésére is – különösen azon esetekre fordít figyelmet, amelyekben a felek vagy a bíróságok arra hivatkoztak, hogy a szerzői jog jelenlegi korlátai nem megfelelőek.


 


A szerző zenetörténeti és jogi tanulmányokat folytatott, iparjogvédelmi szakjogász, PhD-fokozatát az ELTE-n, szerzői jogból szerezte. Korábban az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium szerzői jogi és iparjogvédelmi kodifikációval foglalkozó osztályát vezette, Magyarországot képviselte az EU és a WIPO különböző szervezeteiben. A Creative Commons Licence és az European Union Public Licence egyik magyarországi honosítója. Jelenleg egyetemi adjunktus, a ProArt Szövetség a Szerzői Jogokért tanácsadója, több egyetem oktatója, a Szerzői Jogi Szakértő Testület tagja. Kiemelt kutatási területe a szellemi tulajdonjogok területén zajló európai uniós harmonizáció.


 


Kézirat lezárása: 2010. szeptember 30.

4 500 Ft
4 500 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Hatalom felelősség nélkül

James Curran és Jean Seaton könyve a kommunikáció- és médiatudomány egyik alapolvasmánya, amely a brit sajtó, a műsorszolgáltatás és az internet történetét veszi górcső alá; a korlátok – vagy legalábbis a felelősség(érzet) – nélküli hatalmat, így a tömegkommunikációs alrendszer professzionális intézményeit, a nyilvánosság struktúráját, a nyomtatott és az elektronikus sajtó egyes szereplőit.


 


A szerzőpáros egy új, eddig kevéssé alkalmazott optikán keresztül vizsgálja a sajtórendszer jellemzőit, ugyanis megtöri a korábbi gyakorlatot, amelynek keretében a szakirodalom a sajtószabadság értelmezésekor szinte kizárólag a sajtó állami irányítására, felügyeletére, illetve annak hiányára fókuszált. A könyv legfőbb értéke, hogy a sajtót fenyegető kormányzati ellenőrzés mellett más társadalmi alrendszerek, a gazdasági érdekek, a tulajdonosi szempontok, továbbá a politikai szféra informális befolyásolási potenciálját is számításba veszi. Curran és Seaton a média jelenlegi helyzetének megértéséhez visszanyúl a kezdetekhez, mert hisz abban, hogy a múlt megértése nélkül nem lehet kellő érzékenységgel szemlélni a jelent.


 


Ahogy a média világa is teljesen átalakult a kötet első kiadása óta, az elmúlt több mint három évtizedben a szerzők is folyamatosan bővítették és átdolgozták művüket, amely most először jelenik meg magyarul.

4 305 Ft
4 305 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Az egyházi jogi személy a régi és az új egyházügyi törvényben

„Csiziné Schlosser Annamária doktori értekezése nagyon aktuális kérdéssel, az egyházak jogalanyiságának kérdésével foglalkozik. A kérdés aktualitását nemcsak az adja, hogy a törvényhozás is most foglalkozik az egyházak jogállásának kérdésével, hanem az is, hogy a jogalanyiság kérdése tudományos vonalon ilyen alapos feldolgozást még nem nyert.”(Dr. Boleratzky Lóránt, egyetemi magántanár)


 


„A vallásszabadság kérdéseivel kapcsolatban sok vélemény és kevés elemzés van forgalomban. Az egyházak jogalanyiságával kapcsolatban Magyarországon eddig nem született olyan átfogó feldolgozás, mint a jelen mű. Cs. Sch. A. doktori értekezése, mely a legújabb jogszabályi változásokat is figyelembe veszi, hasznos forrás a világi és az egyházi jogalkalmazó számára, és hasznos segítséget jelenthet a kérdéskör iránt érdeklődő, tárgyilagos ismeretekre törekvő szélesebb közönség számára is.”(Dr. habil. Schanda Balázs, tanszékvezető egyetemi docens, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának dékánja).


 


Lehetséges, hogy a könyv már elfogyott, csak erről nem tudunk (régebbi kiadású könyveknél előfordul). Épp ezért, megrendeléskor nem tudjuk garantálni, hogy a könyvet ki is tudjuk küldeni. Előre utalás esetén természetesen visszatérítjük a kiadvány árát, egyéb esetekben töröljük vagy módosítjuk a megrendelést, a megrendelővel történt egyeztetést követően.

Felelősség a társasági jogban

A mű 2007-ben való első megjelenése óta gyökeresen megváltozott a könyv témájának jogi szabályozása: a társasági joganyag jelentős része beépült a 2013. évi V. törvény (új Polgári Törvénykönyv) Harmadik Könyvébe, valamint az 1991. évi XLIX. törvény (Csődtörvény) és a 2006. évi V. törvény (Cégtörvény) társasági jogi szabályai is jelentősen módosultak.


 


A könyv második, átdolgozott és bővített kiadásának továbbra is az az alapvető célkitűzése, hogy ismertesse a társasági jog területére tartozó egyes felelősségi alakzatokat, illetve részletesen bemutassa az egyes felelősségi alakzatokkal összefüggésben született és az új vagy módosult törvényi szabályok alapján is iránymutatónak tekinthető bírósági eseti döntéseket. A kötet ugyanakkor kritikai elemzést is tartalmaz, ennek során feldolgozza a felelősségi jog és a társasági jog területén született korábbi és az első kiadást követően napvilágot látott magyar jogirodalmi munkákban szereplő mérvadó álláspontokat.


 


A szerző a társasági jog elismert szakértője, ügyvéd és társasági szakjogász. 1999 óta rendszeresen publikál: öt szakkönyv szerzője, társszerzője, eddig mintegy harminc szakcikke jelent meg különböző szakmai folyóiratokban.

8 000 Ft
8 000 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Tanulmányok a fiduciárius biztosítékok köréből
A kötet arra vállalkozik, hogy az új Polgári Törvénykönyv apropóján felidézze a fiduciárius hitelbiztosítékokkal kapcsolatos viták legfőbb állomásait, ezzel egyrészt fogódzót nyújtva a hatályos szabályozáson alapuló gyakorlat számára, másrészt pedig de lege ferenda javaslatot téve a fiduciárius biztosítékoknak az új Polgári Törvénykönyvben való szabályozására.A kötet szerzői között bírák, egyetemi oktatók, kutatók és ügyvédek egyaránt megtalálhatóak, ...
5 200 Ft
5 200 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Antidiszkriminációs és esélyegyenlőségi alapismeretek
A kötet célja, hogy tankönyvként elméleti, de a gyakorlatban is jól hasznosítható ismereteket közvetítsen a felsőoktatásban, valamint a különböző antidiszkriminációs és esélyegyenlőségi képzéseken részt vevő hallgatók, a köz- és magánigazgatásban,valamint a jogvédelemben dolgozók számára. Ennek során megkülönböztetett figyelmet szentel a civil szervezetek rendelkezésére álló jogvédelmi lehetőségeknek mind magyarországi,mind nemzetközi keretek között.Az elméleti bevezető fejezet az egyenlőtlenségekkel kapcsolatos alapfogalmak, illetve az azok leküzdését célzó megközelítések bemutatására vállalkozik. A nemzetközi áttekintést nyújtó, második fejezet a diszkrimináció és a társadalmi egyenlőtlenségek felszámolására irányuló ENSZ-keretektől indul, ezután az Európa Tanácshoz kötődő fontosabb egyezményeket, majd pedig az Európai Unió által a hátrányos megkülönböztetés elleni fellépéshez biztosított jogi eszközöket ismerteti. A magyarországi helyzetről szóló, harmadik fejezet jogi környezetével együtt mutatja be a 2003. évi CXXV. törvényt az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról. Ezután hátrányos megkülönböztetés esetén igénybe vehető fórumrendszer felépítését és sajátosságait vázolja, különös hangsúllyal az Egyenlő Bánásmód Hatóság és a kisebbségi ombudsman szerepére és eljárásaira. Ez a fejezet, a hazai jogi szabályozás mintáját követve, kiemelten foglalkozik a nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetével, hiszen az őket támogató pozitív intézkedések biztosítása a magyar jogban nem csupán lehetőség, hanem az alkotmányban garantált állami kötelezettség.

Lehetséges, hogy a könyv már elfogyott, csak erről nem tudunk (régebbi kiadású könyveknél előfordul). Épp ezért, megrendeléskor nem tudjuk garantálni, hogy a könyvet ki is tudjuk küldeni. Előre utalás esetén természetesen visszatérítjük a kiadvány árát, egyéb esetekben töröljük vagy módosítjuk a megrendelést, a megrendelővel történt egyeztetést követően.

1 800 Ft
1 800 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Az emberi jogok alapjai

Tankönyvünket elsősorban azoknak az egyetemi és főiskolai hallgatóknak szántuk, akiknek nem a jog az alapszakjuk. Ezért igyekeztünk gyakorlatias ismereteket közérthető nyelven összefoglalni, ugyanakkor kielégíteni azt az igényt, hogy a jogok elméleti, logikai hátterét, alkalmazásuk módszereit is bemutassuk. Természetesen a kötetet minden, a téma iránt érdeklődő Olvasó haszonnal forgathatja.


 


Az emberi jogok fogalma megkerülhetetlenül jelen van úgy a szakirodalomban, mint a mindennapi életben, a közbeszédben, a sajtóban, a politikai küzdelmekben, a médiában. Meglehetősen nehéz olyan politikai programot, nívós újságoldalt vagy weblapot találni, ahol így vagy úgy, de ne említtetne valamely emberi jog léte vagy megsértése. Egyszerre tapasztalhatjuk az emberi jogokra való üres hivatkozást, komoly és megfontolt felidézésüket, adott esetben számonkérésüket, találkozhatni értő és mély elemzésekkel, de üres állításokkal, hibás vélekedésekkel is.Lehetséges, hogy a könyv már elfogyott, csak erről nem tudunk (régebbi kiadású könyveknél előfordul). Épp ezért, megrendeléskor nem tudjuk garantálni, hogy a könyvet ki is tudjuk küldeni. Előre utalás esetén természetesen visszatérítjük a kiadvány árát, egyéb esetekben töröljük vagy módosítjuk a megrendelést, a megrendelővel történt egyeztetést követően.

3 400 Ft
3 400 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
 


Webáruház készítés