Új jelszó kérése

Polgári jog


Sorrend:

ÚJ
ÚJ
Társasházi törvény
Egységes szerkezetben a lezáráskor ismert 2018. július 1. és 2019. január 1. napján hatályba lépő módosításokkal.

A kötet a következő törvények és rendeletek szövegét tartalmazza:

2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról, kiegészítve a Ptk. Közös tulajdonról és társasházról szóló címével, illetve a Ptké. vonatkozó részével
1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról és a 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1...
1 090 Ft
1 090 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Általános közigazgatási rendtartás, Közigazgatási perrendtartás

2016. évi CL. törvény az Általános közigazgatási rendtartásról


 


2017. évi I. törvény a Közigazgatási perrendtartásról


 


2017. évi CXXV. törvény A közigazgatási szabályszegések szankcióiról


 


2017. évi CLXXIX. törvény A közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről (kivonat)


 


2017. évi CXXVIII. törvény A költségmentesség és a költségfeljegyzési jog polgári és közigazgatási bírósági eljárásban történő alkalmazásáról


 


Egységes szerkezetben a lezáráskor ismert, 2018. július 1. napján hatályba lépő módosításokkal

A munka törvénykönyve

A Munka Törvénykönyvét (és néhány kapcsolódó egyéb jogszabályt, AB határozatokat, kollégiumi állásfoglalásokat, jogegységi határozatokat és kollégiumi véleményeket – a szakvizsga tételsor alapján) tartalmazza a sorozatnak ez a kötete. Kis mérete és felhasználóbarát tördelése alkalmassá teszi, hogy a jogászok a mindennapi munkájuk során forgassák és magukkal vigyék a tárgyalótermekbe is.

A szerkesztés lezárása: 2017. október 17.

A polgári perrendtartás és a kapcsolódó jogszabályok kommentárja I-III.

„Jó szívvel és teljes szakmai meggyőződésemmel ajánlom a polgári perjog területén tevékenykedő kollégáknak és minden, minőségi törvénymagyarázattal dolgozni kívánó jogásznak a HVG-ORAC Kiadó háromkötetes Pp.-kommentárját. Az új Pp. megalkotásának előkészítésében meghatározó szerepet vállalt személyekből álló szerzői kör – személyes tapasztalataim alapján – a legmagasabb szakmai minőséget garantálja."

Prof. em. Dr. Németh János
a Polgári Perjogi Kodifikációs Főbizottság elnöke,
az Alkotmánybíróság volt elnöke
Könyvünk az új Pp. szabályainak magyarázatát tartalmazza első kézből, a törvény előkészítését az első pillanattól meghatározóan befolyásoló kodifikációs téma- és munkabizottsági elnökök és tagok tollából. A kommentárban minden témakört olyan szakértő ismertet, akinek az a szűken vett szakterülete. A szerzői csapatot szerkesztőként Varga István tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE ÁJK Polgári Eljárásjogi Tanszék), ügyvéd, a Polgári Perjogi Kodifikációs Főbizottság tudományos titkára irányította.

A szerzők célja, hogy tudományosan megalapozott, de elsősorban a mindennapi gyakorlati jogalkalmazói igényeknek megfelelő kommentár szülessen. Az első és a második kötet szakaszonként haladva ismerteti az új Pp. szabályait. A harmadik kötet a Pp.-n kívüli magyar jogszabályokat (kiemelten a választottbírósági eljárást), valamint a nemzetközi és uniós normákat (jogsegély-szerződéseket, joghatósági- és jogsegély-rendeleteket, valamint a sui generis európai uniós eljárásokat) dolgozza fel.

Az I-II. kötetek megjelentek, a III. kötet megjelenésének várható időpontja: 2018. április.

A kommentár kötetei eltérő időpontokban jelennek meg, de többlet szállítási költséget ügyfeleinkre emiatt nem terhelünk, tehát csak egyszeri szállítási költséget érvényesítünk.

20 000 Ft
20 000 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Szabálysértési jog

A szabálysértési törvényt (2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról) és annak végrehajtási rendeltét [22/2012. (IV. 13.) BM rendelet a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról] tartalmazza a sorozatnak ez a kötete. Kis mérete és felhasználóbarát tördelése alkalmassá teszi, hogy a jogászok a mindennapi munkájuk során forgassák és magukkal vigyék a tárgyalótermekbe is.


 


A szerkesztés lezárása: 2017. szeptember 11.

1 290 Ft
1 290 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
A vezető tisztségviselő jogállása és felelőssége

Az új Ptk. hatálybalépését követően némiképp meglepetésként hatott, hogy újra „fellángoltak” a munkaviszonyban álló vezető tisztségviselő jogállásával kapcsolatos viták. E tekintetben a „casus belli”-t a Ptk. 3:24. § (1) bekezdésének értelmezése jelentette. A vita lényege, hogy a kártérítési felelősségtekintetében miként kell értelmeznünk az általános és különös szabály viszonyát, azaz a vezető tisztségviselő kártérítési felelősségére a Ptk. vagy az Mt. szabályait kell-e irányadónak tekinteni.

Jóllehet, az eltérő értelmezések jellemzően az adott jogág művelőihez való tartozás alapján különböznek, de érdekes módon a „frontvonalak” nem kizárólag a polgári jogászok és a munkajogászok között húzódnak, hiszen mindkét táborban vannak „renegátok”, akik másképp gondolják.

Ám ahogyan ez lenni szokott, a vita nem állt meg a kártérítési felelősség szabályainak értelmezésénél, az új polgári jogi szabályozás apropóján ugyanis mind többen vetettek fel olyan kérdéseket, amelyeket a kilencvenes évek végén már lezártnak hittünk. Így például újra vitatjuk, hogy a vezető tisztségviselő egységes vagy kettős jogviszonyban áll-e. Annak érdekében, hogy legyen lehetőség az eltérő nézetek kifejtésére, egymás álláspontjának megismerésére, a Magyar Munkajogi Társaság 2017. február 2-án vitaülést szervezett, ahol átfogó, vitaindító előadást követően a különböző felfogásokat képviselők, polgári jogászok és munkajogászok egyaránt kifejthették véleményüket.


 


Ennek a vitaülésnek a – rendkívül színes – eredményét tarthatja kezében az Olvasó. A kötetben az előadók és hozzászólók írásban, szerkesztett formában teszik közzé álláspontjaikat, bizonyítva, hogy az eltérő nézetek színvonalas kifejtése segíthet egymás álláspontjának megismerésében és elfogadásában.

Tartalom • Lőrincz György: Újabb kérdések és viták a vezető tisztségviselő jogállásáról

 • Cséffán József: A jogi személy ügyvezetését munkajogviszonyban ellátóvezető tisztségviselő kártérítési felelősségének egyes kérdései

 • Csöndes Mónika: A Ptk. vagy az Mt. alapján kell megítélni a vezető tisztségviselő kártérítési felelősségét, ha a tisztségét munkaviszonyban látja el?

 • Keserű Barna Arnold: Gondolatok egy lezáratlan vitához – a vezető tisztségviselők jogállása és felelőssége

 • Nádas György: A vezető jogviszony tartalmi kérdései

 • Tercsák Tamás: Vezető tisztségviselő jogállása, felelőssége

 • Ferencz Jácint – Trenyisán Máté: Jogértelmezései kérdések a vezető tisztségviselő társasággal szembeni kártérítési felelősségének köréből

 • Göndör Éva: A vezető tisztségviselői jogviszony a munkajog és a polgári jog metszéspontjában

 • Horváth István: Bíznak és megbízzák!

 • Jójárt Eszter: Gondolatok a vezető tisztségviselő belső felelősségéről

 • Kenderes György – Rácz Zoltán – Hornyák Zsófia – Rácz Orsolya: A vezető állású munkavállaló jogviszonyai felelősségük aspektusaiból

 • Prugberger Tamás: A vezető alkalmazottak jogállása a fejlett tőkés államokban és Magyarországon a jog-összehasonlítás tükrében

4 900 Ft
4 900 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Magyar polgári jog. Kötelmi jog I.

Az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével polgári jogunk legnagyobb, a gazdasági és társadalmi változásokat legdinamikusabban követni képes, autonóm területe, a kötelmi jog gyökeresen megváltozott. A kötelmi reform többféle tudományos módszerrel is eredményesen vizsgálható: így monográfia, kommentár, kézikönyv vagy egyetemi tankönyv elkészítésével.


 


A tankönyvírás igényli talán a legtöbb ráfordítást, hiszen a jó egyetemi tankönyvnek lehetőleg kellő távolságot kell tartania magától a feldolgozott jogszabályi anyagtól, de annak kommentárjaitól s az egyes elméleti vitáktól is, vagyis mondandóját önálló absztrakciós mércével és saját rendszerben kell kifejtenie, mert csak ezáltal válhat időtállóvá. Törekednie kell a teljességre, az arányosságra, a világosságra és az egyértelműségre. Ezenkívül, mivel nem monográfiáról vagy kézikönyvről van szó, nemcsak az a fokmérője, hogy miről s hogyan szól, hanem az is: miről és hogyan nem szól. Így tanítja olvasóját gondolkodni, sőt kételkedni is. Elsődleges célja tehát a tanulás és a magánjogi gondolkodásra nevelés elősegítése, ugyanakkor nem célja a szakirodalmi viták állásának bemutatása vagy újabbak generálása.


 


E szempontokra figyelemmel adjuk közre a pécsi Polgári Jogi Tanszék munkaközössége teljes kötelmi jogi tankönyvének első kötetét, amely reményeink szerint hasznos segítség lesz mind a joghallgatóknak és a gyakorló jogászoknak, mind pedig a polgári jog iránt érdeklődő laikusoknak.

5 490 Ft
5 490 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény magyarázata

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény magyarázatának második, a kötet szerkesztője által átdolgozott kiadása, már a törvény kihirdetését követően elfogadott kapcsolódó törvények rendelkezéseire is figyelemmel volt. A kötet emellett tartalmazza az Országgyűlés által 2017. október 31-én az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények és egyéb igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvénnyel elfogadott Pp. módosítások magyarázatait is, mely módosításokkal a jogalkotó egyfelől megteremtette az összhangot a törvény rendelkezései és a Pp. kihirdetését követően elfogadott törvények, különösen az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény és a választottbíráskodásról szóló 2017. évi LX. törvény szabályai között is, másfelől a Pp. 2018. január 1-jei zökkenőmentes hatálybalépése érdekében néhány pontosítást, kiegészítést is beiktatott törvénybe.


Hatalmas joganyagról van szó, jelentős változásokkal.


Néhány példa a főbb újdonságokból:


● Az általános hatáskörű elsőfokú bíróság a törvényszék lesz
● Jelentősen módosulnak a jogi képviseletre vonatkozó szabályok
● Bevezetésre kerül az osztott perszerkezet az elsőfokú eljárásban
● Kiemelt szerepet kapnak a perfelvételi nyilatkozatok
● Nagyobb elvárások a felek jognyilatkozataival kapcsolatban
● A jogvita tisztázásával kapcsolatban széleskörű jogosítványokat kap a bíróság
● Új alapokra kerül a szakértői bizonyítás
● A másodfokú eljárás szabályai jelentősen változnak
● A felülvizsgálat körében értékhatárhoz kötött engedélyezési rendszer kerül bevezetésre
● Két kollektív igényérvényesítési forma szabályai nyernek elhelyezést a kódexben
● Bevezetésre kerül a társult per olyan ügytípusokban, ahol ez hatékonysági előnyökkel jár


 


Ebben segít könyvünk, amely kifejezetten gyakorlatias szemmel mutatja be az új törvény rendelkezéseit. A szerzők külön felhívják a figyelmet a hatályos eljárási szabályoktól való eltérésekre! Ez óriási segítség minden jogalkalmazónak, mert elősegíti a hatályos Pp. és az új Pp. közötti eltérések megértését.


 


Tudjon meg mindent az új Pp.-ről első kézből! A könyv szerzői azok a szakemberek, akik a törvény előkészítésében közvetlenül részt vettek.


Miért ajánljuk?


 


● Mert gyakorlati segítséget kap az új Pp. alkalmazásához.
● Mert részletes magyarázatokkal segíti az új jogintézmények, rendelkezések megértését.
● Mert az új eljárási szabályokat is bemutatja.
● Már most el kell kezdeni a felkészülést!


 


Ne feledje! 2018. január 1-jétől már az új Pp. előírásait kell alkalmazni!


 


Lehetséges, hogy a könyv már elfogyott, csak erről nem tudunk (régebbi kiadású könyveknél előfordul). Épp ezért, megrendeléskor nem tudjuk garantálni, hogy a könyvet ki is tudjuk küldeni. Előre utalás esetén természetesen visszatérítjük a kiadvány árát, egyéb esetekben töröljük vagy módosítjuk a megrendelést, a megrendelővel történt egyeztetést követően.

15 740 Ft
15 740 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Magyar polgári jog. Kötelmi jog II.
Az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével kötelmi jogunk gyökeresen megváltozott. A kötelmi reform tudományos igényű vizsgálati módszerei közül talán az egyetemi tankönyv elkészítése igényli a legtöbb ráfordítást. A jó egyetemi tankönyvnek ugyanis lehetőleg kellő távolságot kell tartania magától a feldolgozott jogszabályi anyagtól, de annak kommentárjaitól és az egyes elméleti vitáktól is. Vagyis mondandóját önálló absztrakciós mércével és saját rendszerben kell kifejtenie, mert csak ezált...
6 190 Ft
6 190 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Gyermekvédelmi meritum

A Meritum sorozatban megjelent kötet, A gyermekvédelem nagy kézikönyve megjelenésének célja, hogy egy helyen legyen összegyűjtve minden olyan lényeges gyakorlati információ, amit a szélesen értelmezett gyermekvédelem területén tevékenykedőknek ismerniük kell.

A kézikönyv írása és szerkesztése során mindvégig azt tartottuk szem előtt, hogy a kézikönyv nemcsak jogászoknak és gyermekvédelemben dolgozó szakembereknek szól, hanem pedagógusoknak, védőnőknek, orvosoknak, önkormányzati szakembereknek, szülőknek, és gyermekeknek egyaránt, akikre más-más feladat hárul. A gyermekvédelem kiváló elméleti és gyakorlati szakemberei által közösen írott könyv, az elvi alapok kifejtése során a Gyermekvédelmi törvény gyermeki és szülői jogokkal és kötelességekkel kapcsolatos rendelkezéseit, a más ágazathoz tartozó alapvető gyermekvédelmi tevékenységeket, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások körét dolgozza fel, majd ezt követően tárgyalja a gyermekvédelmi gondoskodás új rendszerét és eszközeit, végül a jelentős mértékben megújult gyámügyi szervezet és eljárás szabályait foglalja magában.

Gazdasági jog

A gyakorló gazdasági szakemberek jelentős része anélkül köt szerződéseket, dolgozik gazdasági társaságban vagy lép üzleti kapcsolatba gazdasági társaságokkal, hogy tisztában lenne a szerződési és a társasági jog alapjaival. A megszokott jogi megoldások azonban gyakran vezetnek vitákhoz: kiderül, hogy az érintettek szándéka és az eredmény nem fedi egymást. 2014-től, az új Polgári Törvénykönyv hatálybelépése után pedig még ezek a szokásos módszerek sem mindig alkalmazhatóak.


 


Jelentős gondot jelent az új Polgári Törvénykönyv áttekintése és értelmezése a nem jogász végzettségű, de a gazdasági élet különböző területein joggal is foglalkozó szakembereknek, például gazdasági vezetőknek, könyvelőknek, könyvvizsgálóknak, mérnököknek, közgazdászoknak.


 


Ennek a könyvnek a szerzői arra vállalkoztak, hogy két alapvető jogterület – a szerződési jog és a társasági jog – új szabályait ismertetik a jelen és a jövő gazdasági szakemberei számára. Jogról szólnak, de elsősorban nem jogászoknak. Bemutatják az érintett területek összefüggéseit, legfontosabb szabályait. A további kiegészítő információkat a dőlt betűs részek és a konkrét eseteket megoldásaikkal együtt bemutató példák tartalmazzák.


 


A könyv szerzői a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdasági Jogi Tanszékének oktatói, akik valamennyien gyakorló jogászként (bíróként, ügyvédként stb.) is tevékenykednek. Mindkét minőségükben kapcsolatba kerülnek az üzleti élet szereplőivel, ezért remélik, hogy segítségükre lehetnek a gazdasági szakembereknek a szerződésekre és a gazdasági társaságokra vonatkozó legfontosabb jogi ismeretek megszerzésében.

5 000 Ft
5 000 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Gazdasági társaságok – Cégtörvény

A Gazdasági társaságok – Cégtörvény című kötet szerzői arra vállalkoztak, hogy összefüggéseiben, elméleti igényességgel, ugyanakkor a gyakorlatban is jól alkalmazhatóan bemutassák a gazdasági társaságokra vonatkozó megújult szabályozást. Ez a könyv tartalmában is, szerkezetében is eltér a Ptk. Jogi személy könyve kommentárjától. A Ptk. rendelkezései mellett bemutatja ugyanis a módosult cégnyilvántartási és cégeljárási szabályokat; az egyes jogi személyek átalakulása, egyesülése, szétválása külön törvényben szereplő rendjét; valamint az új szabályozásra történő átállás – anyagi és eljárási – szabályait. A kötet nem paragrafusonként halad, hanem egy-egy érintett terület teljes áttekintését adja, olyan bírák, ügyvédek és jogtudósok ismertetésében, akik a szabályozás előkészítésében részt vettek, illetve az új rendelkezéseket a gyakorlatban is alkalmazzák.


 


A függelék már a legutóbbi módosításoknak megfelelően tartalmazza az érintett jogszabályszövegeket: a Ptk. Harmadik könyve első részét a jogi személyek általános szabályairól, harmadik részét a gazdasági társaságokról, a 2013. évi CLXXVI. törvényt a jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről és szétválásáról, valamint a 2006. évi V. törvényt a cégnyilvántartásról és a cégeljárásról, továbbá a Ptké. átmenetre vonatkozó szabályait.


 


SzerzőinkSÁRKÖZY TAMÁS: A jogi személyek általános szabályainak jelentősége a gazdasági társaságok jogábanGADÓ GÁBOR: A gazdasági társaságok közös szabályaiWELLMANN GYÖRGY: Közkereseti és betéti társaságPÁZMÁNDI KINGA: Korlátolt felelősségű társaságSÁNDOR TAMÁS (3:210–3:267. §) és VEZEKÉNYI URSULA (3:268 – 3:324 §): RészvénytársaságPÁZMÁNDI KINGA: Konszernjog – VállalatcsoportGÁL JUDIT: Cégeljárás - cégnyilvánosság.


 


A Jogkódex előfizetők a könyvet a nyomtatott változaton túlmenően elektronikusan is elérik a szoftverükön. A kedvezmény csak közvetlen kiadói megrendelés esetén vehető igénybe.

8 000 Ft
8 000 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
 


Webáruház készítés