Új jelszó kérése

Előfizetések


Sorrend:

Munkajog
A hazai munkajogász társadalom és a munkajoggal foglalkozó szakemberek számára indítjuk el új folyóiratunkat. Az írások fókuszában a versenyszféra munkajoga mellett a közszféra munkajoga, a munkaügyi kapcsolatok, a nemzetközi munkajogi trendek, valamint a HR-es szakemberek érdeklődésére számot tartó kérdések állnak. Az olvasó a lapban talál majd tudományos (az „Értekezések” rovatban), az ítélkezési gyakorlatot elemző („Ítélkezési gyakorlat”), a tág értelemben vett munka világának kérdéseit fe...
18 000 Ft
18 000 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Európai Jog
Az Európai Jogakadémia folyóirata mindeddig az első és egyetlen olyan magyar nyelvű szakmai lap, amely tematikus jelleggel dolgozza fel, illetve kíséri figyelemmel az Európai Unió jogalkotását és joggyakorlatát. Különös aktualitását adja, hogy a magyar jogászoknak 2004. május 1-jétől már nem kívülállóként, hanem mindennapi munkájuk részeként kell kiigazodniuk ezen az új jogterületen.A folyóirat alapító célkitűzése, hogy a közösségi joggal és a magyar jogharmo...
15 600 Ft
15 600 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Gazdaság és Jog
A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2016-ban már huszonnegyedik éve jelenik meg. A folyóirat tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekes...
33 540 Ft
33 540 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Kúriai Döntések
A jogászok között csak „BH”-nak nevezett kiadványról túlzás nélkül állítható, hogy nélkülözhetetlen minden gyakorló jogász számára, hiszen a Kúria által hozott legfontosabb, válogatott határozatokat teszi közzé, külön-külön fejezetekben foglalkozva a büntetőjog, a polgári jog, a gazdasági jog, a munkajog és a közigazgatási jog területén hozott döntésekkel.Tekintettel az új bírósági szervezeti és igazgatási törvényre, a folyóirat 2012 tavaszán megújult és terjedelmileg kibővült. Az ügyszakok szerinti fejezetekben a megszokott BH-k mellett ezentúl az elvi határozatok és döntések is megjelennek. Az egyes számok továbbra is tartalmazzák a jogegységi határozatokat, kollégiumi véleményeket, valamint a Kúria új hatáskörében hozott önkormányzati tanácsi határozatokat is. A Kúria döntései mellett az Olvasó az Európai Unió Bíróságának határozatairól, illetve a Fórum rovatban az igazságszolgáltatással kapcsolatos hírekről is értesülhet, és elemző írásokkal is találkozhat.A lap 2013 januárjában új címet kapott, Kúriai Döntések, amely jobban kifejezi az immár kibővült tartalmát. A „Bírósági Határozatok” ezentúl alcímként kerül feltüntetésre, és a folyóirat ezentúl is tartalmazza a „BH” döntvényeket, amelyek elnevezése változatlan.A Kúriai Döntések előfizetői a www.kuriaidontesek.hu-n elérikvalamennyi BH-t (1989-től), valamint
a BH-k alapjául szolgáló anonim határozatok teljes szövegét is (2013-tól).
Használja Ön is a folyóirat online „társát”!
32 040 Ft
32 040 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Jogtudományi Közlöny
A Jogtudományi Közlöny egyike Magyarország legrégebbi jogi folyóiratainak. Az 1866-ban indult lap – megszakított megjelenése miatt – ma a 71. évfolyamánál jár és a mindenkori jogtudomány nagyjai és feltörekvő tehetségei közül válogatta szerzőit. A hasábjain felvállalt témák célzatosan kívántak elszakadni a napi aktualitástól, a pillanatnyi fontosság helyett inkább koncentrált a lap az elméleti alaposságra, igyekezve nem csorbítani a gyakorlati felhasználhatóságot sem. Ez a lapcél már csak azé...
22 800 Ft
22 800 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Jegyző és Közigazgatás
A HVG-ORAC Kiadó gondozásában 2011 áprilisától megjelenő Jegyző és Közigazgatás hosszú évek óta a jegyzők és a helyi közigazgatás szakembereinek a fóruma. A szaklap a jegyzők által elvégzendő önkormányzati és állami feladatokat tartalmilag rendszerezve és feldolgozva tájékoztatja Olvasóit az újdonságokról, a magyar jegyzői társadalom híreiről, valamennyi közigazgatási ágazat belső ügymenetéről, a lakossági kapcsolatok bővítésének módszereiről, az önkormányzatok beruházási lehetőségeiről. A ta...
14 400 Ft
14 400 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Céghírnök
„A Céghírnök az új Ptk. szabályaira koncentrál, folyamatosan foglalkozik a cégjogi, csődjogi, társasági jogi változásokkal. Megoldásokat próbál adni bizonytalan jogértelmezési kérdésekben és tudósít a bírói karban lefolyt viták eredményéről. Cikkeket jelentet meg a legaktuálisabb témákban, például a vezető tisztségviselők, fb-tagok , könyvvizsgálók szerződési és kártérítési felelősségi viszonyairól, a cégeket érintő kötelmi jogi változásokról, átmeneti szabályokról.”...
32 040 Ft
32 040 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Adó, Vám és Illeték
A folyóiratot a kiadó azért alapította, hogy a hatóság munkatársait, a pénzügyi perekkel foglalkozó ügyvédeket és a pénzügyi tanácsadó szervezeteket segítse napi munkájukban. Szerkesztett formában a Kúria (korábban a Legfelsőbb Bíróság) iránymutató pénzügyi döntései közül azokat válogatja ki, melyek segíthetik az anyagi és eljárási jogszabályok értelmezését.A Kúria pénzügyi tárgyú döntései sok esetben rámutatnak azokra a típushibákra, amelyek elkerül...
32 400 Ft
32 400 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Eljárásjogi Szemle
„Az eljárásjog majd minden területe megújul és emiatt fokozottan a szakmai közönség figyelmének középpontjába került az utóbbi időben. Erre tekintettel látjuk szükségesnek egy olyan szakfolyóirat indítását, mely tematikus, alapvetően három jogágat fog át, a büntető, a közigazgatási és a polgári eljárásjog területét nemzetközi kitekintéssel, de figyelme kiterjed minden eljárásjogi problémára. Ez a szemlélet reményeink szerint hozzájárul a három eljárásjogi terület művelői közötti eszmecsere er...
8 800 Ft
8 800 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Ítélőtáblai Határozatok
A bírósági szervezet részeként 2003. július 1-jétől a fővárosban, Szegeden és Pécsett, 2005. január 1-jétől pedig Debrecenben és Győrött megkezdték működésüket az ítélőtáblák. A négyfokú bírósági rendszerben az ügyek jelentős része az ítélőtáblákon válik jogerőssé, emiatt a joggyakorlat alakításának rendkívül fontos fórumaivá váltak e fellebbviteli bíróságok.Az "Ítélőtáblai Határozatok" kiadvány célja, hogy az öt ítélőtábla joggyakorlatán...
22 000 Ft
22 000 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Közjogi Szemle
A HVG-ORAC Kiadó KÖZJOGI SZEMLE címmel negyedévenként megjelenő szakmai folyóiratot indított 2008 márciusától. A lap olyan aktuális, a társadalom széles körét érintő témákat elemez a gyakorlat számára hasznosítható módon, amelyek a közjoggal foglalkozó szakembereket mindennapi munkájuk során is foglalkoztatják.A folyóirat célja, hogy tájékoztasson a közjog - főleg az alkotmányjog, a közigazgatási jog és a nemzetközi közjog - tárgykörében született tudományos ered...
14 000 Ft
14 000 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Magyar Jogi Nyelv
„Induló folyóiratunk vállalása, hogy fórumot és hangot adjon minden törekvésnek, amely a magyar jogi nyelv megértésére, magyarázatára, problémáinak feltárására és megoldására, hagyományainak megőrzésére és az új kihívásokra adandó, e hagyományokhoz méltó válaszok megfogalmazására irányul. Keretet kínál e törekvéseknek, de a tartalom s a tematika kijelölését a – remélt – érdeklődő Olvasótól, a közös ügy elkötelezettjeitől várjuk. Bár a jog és a nyelv, a jogtudomány és nyelvtudomány határterüle...
4 800 Ft
4 800 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
 

12

Webáruház készítés