Új jelszó kérése

Általános jog

Fő kategória >Egyéb >Általános jog

Sorrend:


A közbeszerzés joga

Az új közbeszerzési törvény (a 2015. november 1-jén hatályba lépett 2015. évi CXLIII. törvény) megalkotását egyrészt az Európai Unió e tárgykörbe eső új irányelvei (kiegészülve a koncesszió új szabályaival), másrészt a hazai közbeszerzések során felhalmozott tapasztalatok a gyakorlatba történő hatékony átültetése tette szükségessé. Az új törvény és végrehajtási rendeletei elfogadását gazdaságpolitikai célok is indokolták: a hazai, de különösen az uniós források gyors és szabályszerű felhasználása kiemelt prioritást jelentett.

A kommentár szerzői csapatának összetételében lényegi változás nem történt: olyan, kifejezetten közbeszerzési jogi specialistákból áll, akiknek a közreműködésével megvalósult közbeszerzések összértéke meghaladja a másfél milliárd eurót, szakmai kompetenciájuk több mint ezer közbeszerzési eljárás lebonyolításának tapasztalatain alapul, amihez nagyszámú szakmai előadás és jelentős szakirodalmi tevékenység párosul. A kötet szerkesztője tagja volt az új törvényt előkészítő kodifikációs bizottságnak is. Mindez biztosítékot jelent a kommentár régi és új olvasói számára, hogy hiteles, a gyakorlatban jól alkalmazható, nem csupán elméleti, hanem megfelelő gyakorlati segítséget kaphatnak a sok tekintetben új alapokra helyezett közbeszerzési szabályozásban való eligazodáshoz.

Az új közbeszerzési szabályozás számos kérdést már-már paradigmaváltás-szerűen új alapokra helyez. Megfelelő szakirodalmi támogatás nélkül nem, vagy csak rendkívül nehezen lehet eligazodni az új jogintézmények és szabályozási megoldások tömegében. Ehhez kíván biztos támaszt nyújtani a kommentár, melyben az újdonságok mellet a szerzők röviden és szakszerűen bemutatják a korábbi szabályozás továbbra is alkalmazható joggyakorlatát, döntőbizottsági és bírósági határozatait is.

A kommentár legutóbbi pótlapcsomagja 2017. április 1. napjával bezárólag feldolgozza a hetedik kiadás megjelenése óta bekövetkezett jogszabály-változásokat, különös tekintettel az értelmező rendelkezések, a törvény hatálya alóli kivételek, az összeférhetetlenség, az ajánlatok bírálata, a hiánypótlás, az eljárás eredménytelensége, valamint a nemzeti rezsimbe eső közbeszerzési eljárások szabályainak módosulására.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 


Tájékoztatjuk Önt, hogy a kapcsos szerkezetű kiadványunk megrendelésével egyidejűleg, Ön jogosulttá és részesévé válik a hatályosító szolgáltatásunknak is. A kötet folyamatos hatályosságának fenntartását a Kiadó – a gyakorlati tapasztalatokra és jogszabályi változásokra tekintettel – a változásokat feldolgozó pótlapok kiadásával kívánja biztosítani, amelyek mindaddig megküldésre kerülnek az Ön részére, amíg írásban, kifejezetten ezzel ellentétes tartalmú nyilatkozat nem érkezik a Kiadóhoz. A pótlapok idei ára: 38 Ft / oldal.Amennyiben ezen szolgáltatásunkra nem tart igényt, kérjük ezt, akár a megrendelésével egyidejűleg, akár a későbbiek folyamán bármikor írásban email útján (jogikonyvesbolt@gmail.com) szíveskedjen jelezni nekünk.Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben a jogszabályváltozás oly mértékű, hogy a hatályosítás a pótlapok kiküldésével nem biztosítható, a Kiadó nem köteles további pótlapok küldésére. Ebben az esetben a Kiadó a pótlapok küldését megszünteti.Felhívjuk szíves figyelmét arra is, hogy olyan esetben, amikor a Megrendelői érdeklődés megszűnik vagy jelentős mértékben lecsökken a kiadvánnyal és a pótlapokkal kapcsolatban, a Kiadó fenntartja magának a jogot arra, hogy beszüntesse a pótlapok kiadását és küldését.A Kiadó tájékoztatást ad azokról a kapcsos kiadványokról, amelyek esetében a pótlapok küldését beszüntette.

28 000 Ft
28 000 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Jogtudományi Közlöny
A Jogtudományi Közlöny egyike Magyarország legrégebbi jogi folyóiratainak. Az 1866-ban indult lap – megszakított megjelenése miatt – ma a 71. évfolyamánál jár és a mindenkori jogtudomány nagyjai és feltörekvő tehetségei közül válogatta szerzőit. A hasábjain felvállalt témák célzatosan kívántak elszakadni a napi aktualitástól, a pillanatnyi fontosság helyett inkább koncentrált a lap az elméleti alaposságra, igyekezve nem csorbítani a gyakorlati felhasználhatóságot sem. Ez a lapcél már csak azé...
22 800 Ft
22 800 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
A Kúria és elnökei I.
2013 nyarán a Kúria és a Magyar Nemzeti Levéltár közös konferencia-sorozatot indított útjára „Életutak – pályaképek” címmel. A konferenciák előadói – e kötet szerzői – egykori kúriai elnökök életpályáját, szakmai munkásságát mutatják be, és ezzel együtt azt a történelmi korszakot és annak igazságügyi helyzetét is, amelyben az adott legfőbb bírák működtek.A Kúria – az ország legmagasabb szintű ítélkezési fóruma – szervezetében, hatáskörében és elnevezésében is számtalan változáson ment keresztül az elmúlt évszázadok folyamán. A bíráskodási hagyományok, a jó bíróról alkotott kép és a vele szemben támasztott követelmények azonban mind a mai napig végigkísérik a Kúria törvénykezési tevékenységét.A kúriai elnökökről szóló kötet egyfelől emléket kíván állítani e jeles bíráknak, másfelől pedig, az igazságszolgáltatás és a bírósági szervezet története iránt érdeklődő olvasóval ismerteti meg a XVIII–XX. századi felsőbírósági tradíciókat.Tartalom:- Előszó (Darák Péter, a Kúria elnöke)
- Tuza Csilla: Galánthai Fekete György pályafutása (1711–1788)
- Kulcsár Krisztina: Idegenként a Hétszemélyes Tábla élén. Albert szász-tescheni herceg elnöksége (1766–1781)
- Bódiné Beliznai Kinga: „Római fő Justitia székében” Székhelyi (ifj.) Majláth György pályája (1818–1883)
- Bódiné Beliznai Kinga: Perczel Béla (1819–1888)
- Bódiné Beliznai Kinga: Szabó Miklós életútja (1821–1907)
- Zinner Tibor: A nyilaskeresztesek kúriai elnöke, dr. Szemák Jenő (1887–1971)
- Katona Klára: A Kúria működése a második világháború után a Legfelsőbb Bíróság létrejöttéig (1945–1959)
- Zinner Tibor: Debreceni bíróból kúriai elnök. Adalékok dr. Kerekess István életútjához (1878–1958)
-Gaálné Barcs Eszter: A Legfelsőbb Bíróság 1950 után
* A csomagkedvezménnyel egyidejűleg további kedvezmény nem vehető igénybe. A csomag egyes kötetei viszont külön-külön megvásárolhatóak törzsvásárlói, diák és JogTudor kedvezménnyel!

Lehetséges, hogy a könyv már elfogyott, csak erről nem tudunk (régebbi kiadású könyveknél előfordul). Épp ezért, megrendeléskor nem tudjuk garantálni, hogy a könyvet ki is tudjuk küldeni. Előre utalás esetén természetesen visszatérítjük a kiadvány árát, egyéb esetekben töröljük vagy módosítjuk a megrendelést, a megrendelővel történt egyeztetést követően.

5 000 Ft
5 000 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
A jog tudománya
Ez a kötet többrétű és sokéves kutatási projekt eredménye, amely hármas célt tűzött ki maga elé. Egyrészt a jogtudomány általános módszertani problémáit és megközelítési módjait kívántuk bemutatni. Önálló fejezetek szólnak a jogdogmatikai, az empirikus szociológiai, a politikai filozófiai és a de lege ferenda megközelítésről. Másrészt a magyar jogtudomány helyzetével kívántunk számot vetni és ennek fényében azonosítani a legfontosabb teendőket. Ezért részletesen foglalkozunk a magyar jogtudom...
10 000 Ft
10 000 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
A genetikailag módosított szervezetekre vonatkozó jogi szabályozásról
„Hazánkban magyarul, magyar szerzőtől, a hazai jogi szabályozást, illetve az ennek megértéséhez és működtetéséhez nélkülözhetetlen társadalmi, szakmai, etikai szempontokat összességében és együttesen megjelenítő – hangsúlyozottan nem bemutató, hanem érzékletessé tévő – kötet még nem készült.Nagy szükség volt a szerző jelen művére, amely kiérlelten, mélyreható módon és sokoldalúan vezet be a génmódosítás által felvetett kérdések dzsungelébe, hogy a végé...
5 000 Ft
5 000 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Reményvétel
E könyv egy közel 3000 éves időutazásra hívja Olvasóit.A „reményvétel” azok közé a monografikus igénnyel a nemzetközi szakirodalomban évszázadokra visszamenően is csak alig tárgyalt intézmények közé tartozik, amelyre szakmánk római jogi tanulmányaiból rendszerint jól emlékezik, talán éppen annak különlegessége okán. A szerző reményei szerint ez a könyv kettős értelemben is érdekes. Az egyik a feldolgozásnak a hazai és nemzetközi szakirodalomban újszerűnek mondható, a tárgyat szubatomikus léptékben boncoló – lényegében mind a Zimmermann-iskola, mind a milánói ARISTEC metodikájától eltérő – módszere, a másik a „feltárás” alapján kirajzolódó eredmények meglepő sokszínűsége. A munka kézzelfogható bizonyítékokkal szolgál arra a különös tényre, hogy az európai és részben az angolszász magánjogi gondolkodás hatalmas „tengere” a reményvételen mint egyetlen „vízcseppen” keresztül meglepően széles spektrumban szemlélhető.A mű két főrészből áll. Az első a „meghökkentő” ötlet – mely szerint az adásvétel tárgya a remény – „feltalálásának” előzményeit és körülményeit vizsgálja az irodalom és képzőművészet, valamint a jog és tudománya görög és római antikjában. A nagyobb terjedelmű római jogi fejezet eljut az intézmény részletes leírásáig, s végül egyebek mellett az idegen dologbeli jogok és kötelmi követelések, valamint az egyes vagyonösszességek (hagyaték, csődvagyon) kockázatos vételeinek meglepően gazdag római kazuisztikájával foglalkozik. A második rész tárgyalja a kialakult jogintézmény és bemutatott párhuzamos esetei továbbélését. Ennek 1. fejezetében a keleti jogiskolák, a bizánci jog, a glosszátoriskola, a kommentátorok és a kanonisztika, a humanizmus, az ún. „kifinomult jogtudomány”, a természetjog tudománya és fontosabb kódexei (bajor, porosz), a francia „Ancien Régime”, az usus modernus, a német pandektisztika és a szász ptk. eredményeit kutatja. A 2. fejezet a hatályos polgári és kereskedelmi jogszabályok, valamint az ezeken alapuló felsőbírósági gyakorlat és a jogtudomány „hatályos” eredményeit vizsgálja azok francia, osztrák, német, svájci, olasz, angol és egyes amerikai (USA, Louisiana, Arizona; Mexico) forrásaiban, nem hagyva érintetlenül az EU másodlagos jogát és az európai szerződési jog harmonizálásának eszközeit sem. A munka utolsó fejezete a kutatás tárgyát a hazai magánjogban vizsgálja a XIX. század utolsó évtizedeitől, a kommunizmus és a szocializmus időszakán át a hatályos jogig, figyelemmel a készülő új magyar kódexre és kodifikációs előzményeire. Ezeket az idő- és térbeli kereteket törekszik kitölteni a munka mind a tudomány és az elmélet, mind pedig a tárgyi jog és annak felsőbírósági gyakorlata forrásaival, olyan kérdéseket is boncolgatva, mint a magánjog emberképe, a forgalmi kockázatok normatív és ügyleti kezelhetősége, a kötelemszegés határai, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékegyensúlya, dologfogalom és jogügyleti tárgy, ill. alanyi jog és váromány összefüggései, a tulajdonátszállás, a veszélyviselés és a szavatosság szabályai, a vegyes szerződések problémái, valamint számos egyéb – a legkevésbé sem „erőszakolt” – összefüggés pl. az öröklési joggal, a csődjoggal, a büntetőjoggal, az eljárásjoggal, vagy az ún. biobankkal.A kötet végén igen részletes forrás- és tárgymutató segíti az érdeklődő és a kutató munkáját.

Lehetséges, hogy a könyv már elfogyott, csak erről nem tudunk (régebbi kiadású könyveknél előfordul). Épp ezért, megrendeléskor nem tudjuk garantálni, hogy a könyvet ki is tudjuk küldeni. Előre utalás esetén természetesen visszatérítjük a kiadvány árát, egyéb esetekben töröljük vagy módosítjuk a megrendelést, a megrendelővel történt egyeztetést követően.

7 800 Ft
7 800 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Nukleáris jog a 21.sz. első évtizedeiben
A nukleáris jog különféle vonatkozásait átfogó jelleggel tárgyaló munka Magyarországon mind ez idáig még nem jelent meg.A csernobili és a fukushimai baleset különösen ráirányította a figyelmet a nukleáris biztonság fontosságára és a nukleáris kárfelelősségi kérdések meglévő szabályozottságának gyenge pontjaira; a nukleáris hulladékanyagok biztonságos kezelésének szabályozása szintén a prioritások közé sorolható. A nukleáris leszerelés megvalósítása az első atomrobbantások óta az e...
4 410 Ft
4 410 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Közpolitika
Mi a közpolitika? Milyen politika az, ami eleve nem „köz-”? Sokan még mindig hajlamosak rácsodálkozni, hogy ilyen is van. Pedig a jogi szemléletű közigazgatás csak csigahéj lakó nélkül: szilárd, tartós, de önerőből nem jut sehová.A közpolitika lényege is ez: ha az emberi közösségnek már van jogállami, demokratikus és remélhetőleg hatékony szervezete, akkor érdemes lenne e szervezetet olyan tevékenységek felé irányítani, amelyek lehetőleg ésszerűek, és a közösség érdeké...
4 305 Ft
4 305 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
A Kúria és elnökei II.
„Jó bíró csak sokat tapasztalt, bölcs észjárású, embertársai sorsát szívén viselő, derült kedélyű, becsületes, erkölcsös, jó ember lehet. A jogi tudás magasabb mértéke nem pótolja a bíróban nélkülözhetetlen emberi jellemvonások egyikének vagy másikának a hiányát.” – vélekedett Juhász Andor a Kúria 150 éve született egykori elnöke.A Kúria és a Magyar Nemzeti Levéltár „Életutak – pályaképek” konferenciasorozatának 2014. októberi tanácskozása a XX. ...
5 000 Ft
5 000 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Választottbírók könyve
A könyv szerkesztőinek szakmai tevékenysége hosszabb ideje összekapcsolódik a választottbíráskodással. Fél évtizede pedig közös felelősségük a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság munkájának szervezése, irányítása. Erre az időszakra esik, hogy Magyarországon a választottbíráskodás intézménye a jogászi, szakmai körökön túlmenően, szélesebb érdeklődést is vonzott. A választottbíráskodással kapcsolatos ismeretek szélesebb körben hozzáférhetővé tétele ezért joggyakorlati és kulturális szempontból is fontosnak tűnik.Ebben a kötetben a közelmúltban elkészült és részben már publikált tanulmányokat, elemzéseket, dokumentumokat tesznek közzé szerzőtársaikkal a nemzetközi és a magyar választottbíráskodást érintően. A magyar jogi könyvkiadásban újszerű az a megoldás, hogy a könyvhöz Kiegészítő melléklet címmel (supplement) dokumentációs kiegészítés kapcsolódik puha kötésben

Lehetséges, hogy a könyv már elfogyott, csak erről nem tudunk (régebbi kiadású könyveknél előfordul). Épp ezért, megrendeléskor nem tudjuk garantálni, hogy a könyvet ki is tudjuk küldeni. Előre utalás esetén természetesen visszatérítjük a kiadvány árát, egyéb esetekben töröljük vagy módosítjuk a megrendelést, a megrendelővel történt egyeztetést követően.

10 800 Ft
10 800 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
Az egyházi jogi személy a régi és az új egyházügyi törvényben

„Csiziné Schlosser Annamária doktori értekezése nagyon aktuális kérdéssel, az egyházak jogalanyiságának kérdésével foglalkozik. A kérdés aktualitását nemcsak az adja, hogy a törvényhozás is most foglalkozik az egyházak jogállásának kérdésével, hanem az is, hogy a jogalanyiság kérdése tudományos vonalon ilyen alapos feldolgozást még nem nyert.”(Dr. Boleratzky Lóránt, egyetemi magántanár)


 


„A vallásszabadság kérdéseivel kapcsolatban sok vélemény és kevés elemzés van forgalomban. Az egyházak jogalanyiságával kapcsolatban Magyarországon eddig nem született olyan átfogó feldolgozás, mint a jelen mű. Cs. Sch. A. doktori értekezése, mely a legújabb jogszabályi változásokat is figyelembe veszi, hasznos forrás a világi és az egyházi jogalkalmazó számára, és hasznos segítséget jelenthet a kérdéskör iránt érdeklődő, tárgyilagos ismeretekre törekvő szélesebb közönség számára is.”(Dr. habil. Schanda Balázs, tanszékvezető egyetemi docens, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának dékánja).


 


Lehetséges, hogy a könyv már elfogyott, csak erről nem tudunk (régebbi kiadású könyveknél előfordul). Épp ezért, megrendeléskor nem tudjuk garantálni, hogy a könyvet ki is tudjuk küldeni. Előre utalás esetén természetesen visszatérítjük a kiadvány árát, egyéb esetekben töröljük vagy módosítjuk a megrendelést, a megrendelővel történt egyeztetést követően.

120 éves az Igazságügyi Palota
„A magyar kir. Curia, a budapesti kir. ítélőtábla és a budapesti kir. főügyészség [és a Koronaügyészség] elhelyezésére szolgáló igazságügyi palota zárókőletételi ünnepe, mely a honalapitás ezeredik évfordulójára rendezett fényes és hivatalos ünnepélyek sorába tartozott, október hó 20-dikán, tegnap délelőtt tizenegy órakor a megállapított és közzétett programm szerint ment végbe.”(Budapesti Közlöny, 1896. október 21.)„Szemben az országház mél...
5 000 Ft
5 000 Ft
  db    Kosárba tesz Kosárba
 


Webáruház készítés